Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List do Hebrajczyków » Rozdział 11
«  List do Hebrajczyków 10 List do Hebrajczyków 11 List do Hebrajczyków 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A wiara jest podstawą tych rzeczy, których się spodziewamy, przeświadczeniem o prawdzie tego, czego się nie widzi. [2] »Dzięki niej starzy zdobyli uznanie. [3] »Przez wiarę poznajemy, że światy utworzone zostały słowem Bożym; że z niewidzialnych widzialnymi się stały. [4] »Przez wiarę Abel złożył Bogu obfitszą niż Kain ofiarę, dzięki której otrzymał świadectwo, że był sprawiedliwy. Świadectwo to wydał Bóg dla darów jego, a choć (Abel) zmarł, przez wiarę swą mówić nie przestaje. [5] »Dla wiary Henoch zabrany był (z tego świata), aby nie oglądał śmierci. I nie znaleziono go, bo zabrał go Bóg, a przed zabraniem otrzymał świadectwo, że Bóg sobie w nim upodobał. [6] »Bez wiary bowiem niepodobna podobać się (Bogu), a ten, kto przystępuje do Boga, winien mocno wierzyć, że Bóg jest, i że nagradza tych, którzy go szukają. [7] »Dla wiary Noe ostrzeżony przez Boga przed tym, czego jeszcze widać nie było, z bojaźnią zbudował arkę dla uratowania swego domu. Przez nią też potępił świat i odziedziczył sprawiedliwość, którą otrzymuje się przez wiarę. [8] »Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, posłusznie wyszedł do kraju, który miał otrzymać w dziedzictwie. I wyszedł nie wiedząc, dokąd zdążał. [9] »Przez wiarę przebywał w obiecanej sobie ziemi jakby w cudzej, mieszkając w namiotach z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. [10] »Oczekiwał bowiem miasta wzniesionego na fundamentach, którego budowniczym i twórcą – sam Bóg. [11] »Przez wiarę i Sara, choć czas jej minął, otrzymała moc poczęcia syna, ponieważ uwierzyła, że wierny jest, który jej to obiecał. [12] »Toteż z człowieka jednego (i to na wpół obumarłego) powstało potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie i, jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć niepodobna. [13] »Wszyscy oni pomarli z wiarą, nie doczekawszy się (spełnienia) obietnic, ale oglądając i witając je z daleka. Wyznali też, że byli na ziemi gośćmi i pielgrzymami. [14] »Ci bowiem, którzy tak mówią, okazują, że szukają ojczyzny. [15] »A gdyby myśleli o tej, z której wyszli, mieli przecież czasu dosyć, aby do niej wrócić, [16] »ale oni zdążają do lepszej, tj. do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wzbrania im nazywać siebie ich Bogiem, bo miasto im przygotował. [17] »Przez wiarę Abraham, gdy był doświadczony, ofiarował Izaaka. [18] »Ten, który otrzymał był obietnicę, ofiarował syna jedynego, o którym powiedziane było: Od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje. [19] »Sądził, że Bóg ma moc i zmarłych wskrzesić, przeto i odzyskał go na podobieństwo (wskrzeszonego). [20] »Przez wiarę w rzeczy przyszłe błogosławił Izaak Jakuba i Ezawa. [21] »Przez wiarę umierający Jakub błogosławił każdego z synów Józefa i złożył pokłon (Bogu), zniżywszy berło swoje. [22] »Przez wiarę Józef u kresu życia wspomniał na wyjście synów Izraelskich (z Egiptu) i zostawił rozporządzenie co do kości swoich. [23] »Przez wiarę swych rodziców Mojżesz po narodzeniu ukrywany był w ciągu trzech miesięcy. Widzieli bowiem, że dziecię było piękne i nie ulękli się królewskiego rozkazu. [24] »Przez wiarę Mojżesz, kiedy wyrósł, zaprzeczył, jakoby był synem córki Faraona, [25] »wolał raczej cierpieć udręki razem z ludem Bożym, niż zażywać grzesznych chwilowych rozkoszy. [26] »Poczytywał sobie za większe bogactwo zniewagi Chrystusowe niż skarby Egiptu, oglądał się bowiem na nagrodę. [27] »Przez wiarę opuścił Egipt, nie bojąc się gniewu królewskiego; wytrwał, bo Niewidzialnego, jakby widząc, miał przed oczyma. [28] »Przez wiarę sprawił Paschę i przelanie krwi, aby ten, kto tracił pierworodnych, nie dotknął się ich. [29] »Przez wiarę przeszli Morze Czerwone jakby poprzez suchy ląd, a Egipcjanie, gdy próbowali tego, potonęli. [30] »Przez wiarę runęły mury Jerycha po siedmiodniowym obejściu ich wokoło. [31] »Przez wiarę nierządnica Rahab nie zginęła z niewiernymi, przyjąwszy przyjaźnie posłanych na zwiady. [32] »I cóż powiem jeszcze? Wszak czasu mi nie starczy, gdybym chciał opowiadać o Gedeonie i Baraku, Samsonie i Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o Prorokach, [33] »którzy przez wiarę pokonali królestwa, wypełnili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zamknęli paszcze lwów, [34] »zdusili potęgę ognia, uszli ostrza miecza, dźwignęli się z niemocy, mężnymi stali się na wojnie, zmusili do ucieczki wojska nieprzyjacielskie. [35] »(Przez nich) niewiasty odzyskały umarłych swoich przywróconych do życia, podczas gdy inni zginęli łamani kołem, nie zgodziwszy się na wykup, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. [36] »Jeszcze inni doznali szyderstw i bicia, a ponadto więzów i ciemnic. [37] »Byli kamienowani, dręczeni, piłowani, przebijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, w nędzy, w ucisku i w utrapieniach. [38] »Świat nie był ich godzien, a oni tułali się po pustkowiach, górach, grotach i jaskiniach ziemi. [39] »A ci wszyscy przez wiarę zaleceni nie doczekali się obietnicy, [40] »ponieważ Bóg przeznaczywszy dla nas coś więcej (nie chciał), aby oni bez nas już doszli do celu. 
«  List do Hebrajczyków 10 List do Hebrajczyków 11 List do Hebrajczyków 12  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl