Liczba przekładów poszczególnych ksiąg Biblii

Sortuj wg ilości przekładów [malejąco] Sortuj wg porządku ksiąg w Biblii Kliknij nazwę księgi, aby zobaczyć tłumaczenia które ją zawierają
Kolory: Stary Testament Nowy Testament Ks. deuterokanoniczne

1. Księga Psalmów 67
2. Ewangelia Mateusza 61
3. Ewangelia Marka 59
4. Ewangelia Łukasza 54
5. Ewangelia Jana 53
6. Apokalipsa Jana 50
7. Pieśń nad Pieśniami 49
8. Dzieje Apostolskie 44
9. List do Filipian 44
10. List do Hebrajczyków 44
11. 1 List do Koryntian 43
12. List do Kolosan 43
13. List do Filemona 43
14. List Jakuba 43
15. List do Rzymian 42
16. 2 List do Koryntian 42
17. List do Efezjan 42
18. 1 List do Tesaloniczan 42
19. 2 List do Tesaloniczan 42
20. 1 List do Tymoteusza 42
21. 2 List do Tymoteusza 42
22. List do Tytusa 42
23. 1 List Piotra 42
24. 1 List Jana 42
25. 2 List Jana 42
26. 3 List Jana 42
27. List do Galatów 41
28. 2 List Piotra 41
29. List Judy 41
30. Księga Koheleta 36
31. Księga Rodzaju 33
32. Księga Wyjścia 30
33. Księga Hioba 29
34. Księga Liczb 28
35. Księga Estery 28
36. Księga Lamentacji 28
37. Księga Kapłańska 27
38. Księga Powtórzonego Prawa 27
39. Księga Rut 26
40. Księga Jeremiasza 25
41. Księga Daniela 25
42. 1 Księga Kronik 24
43. 2 Księga Kronik 24
44. Księga Ezdrasza 24
45. Księga Nehemiasza 24
46. Księga Ezechiela 24
47. Księga Ozeasza 24
48. Księga Amosa 24
49. Księga Jonasza 24
50. Księga Jozuego 23
51. Księga Sędziów 23
52. 1 Księga Samuela 23
53. 1 Księga Królewska 23
54. 2 Księga Królewska 23
55. Księga Przysłów 23
56. Księga Izajasza 23
57. Księga Nahuma 23
58. 2 Księga Samuela 22
59. Księga Habakuka 22
60. Księga Joela 21
61. Księga Abdiasza 21
62. Księga Micheasza 21
63. Księga Sofoniasza 21
64. Księga Aggeusza 21
65. Księga Zachariasza 21
66. Księga Malachiasza 21
67. Księga Tobiasza 21
68. Księga Judyty 20
69. 1 Księga Machabejska 19
70. Księga Mądrości 19
71. 2 Księga Machabejska 18
72. Księga Barucha 17
73. Księga Mądrości Syracha 14