Liczba przekładów poszczególnych ksiąg Biblii

Sortuj wg ilości przekładów [malejąco] Sortuj wg porządku ksiąg w Biblii Kliknij nazwę księgi, aby zobaczyć tłumaczenia które ją zawierają
Kolory: Stary Testament Nowy Testament Ks. deuterokanoniczne

1. Księga Psalmów 69
2. Ewangelia Mateusza 65
3. Ewangelia Marka 60
4. Ewangelia Łukasza 57
5. Ewangelia Jana 56
6. Pieśń nad Pieśniami 53
7. Apokalipsa Jana 52
8. Dzieje Apostolskie 47
9. 2 List do Tymoteusza 45
10. List do Tytusa 45
11. List do Filemona 45
12. List do Hebrajczyków 45
13. 1 List do Koryntian 44
14. 2 List do Koryntian 44
15. List do Filipian 44
16. List do Kolosan 44
17. 1 List do Tesaloniczan 44
18. 2 List do Tesaloniczan 44
19. 1 List do Tymoteusza 44
20. List Jakuba 44
21. List do Rzymian 43
22. 1 List Piotra 43
23. 2 List Piotra 43
24. List Judy 43
25. List do Galatów 42
26. List do Efezjan 42
27. 1 List Jana 42
28. 2 List Jana 42
29. 3 List Jana 42
30. Księga Koheleta 39
31. Księga Rodzaju 34
32. Księga Wyjścia 32
33. Księga Kapłańska 31
34. Księga Hioba 31
35. Księga Powtórzonego Prawa 30
36. Księga Liczb 29
37. Księga Estery 29
38. Księga Lamentacji 29
39. Księga Ozeasza 27
40. Księga Amosa 27
41. Księga Jonasza 27
42. Księga Rut 26
43. Księga Nahuma 26
44. Księga Przysłów 25
45. Księga Jeremiasza 25
46. Księga Daniela 25
47. Księga Habakuka 25
48. Księga Jozuego 24
49. 1 Księga Kronik 24
50. 2 Księga Kronik 24
51. Księga Ezdrasza 24
52. Księga Nehemiasza 24
53. Księga Izajasza 24
54. Księga Ezechiela 24
55. Księga Joela 24
56. Księga Abdiasza 24
57. Księga Micheasza 24
58. Księga Sofoniasza 24
59. Księga Aggeusza 24
60. Księga Zachariasza 24
61. Księga Malachiasza 24
62. Księga Sędziów 23
63. 1 Księga Samuela 23
64. 1 Księga Królewska 23
65. 2 Księga Królewska 23
66. 2 Księga Samuela 22
67. Księga Tobiasza 21
68. Księga Judyty 20
69. 1 Księga Machabejska 19
70. Księga Mądrości 19
71. 2 Księga Machabejska 18
72. Księga Barucha 17
73. Księga Mądrości Syracha 15