Liczba przekładów poszczególnych ksiąg Biblii

Sortuj wg ilości przekładów [malejąco] Sortuj wg porządku ksiąg w Biblii Kliknij nazwę księgi, aby zobaczyć tłumaczenia które ją zawierają
Kolory: Stary Testament Nowy Testament Ks. deuterokanoniczne

1. Księga Psalmów 68
2. Ewangelia Mateusza 63
3. Ewangelia Marka 60
4. Ewangelia Łukasza 56
5. Ewangelia Jana 55
6. Apokalipsa Jana 52
7. Pieśń nad Pieśniami 51
8. Dzieje Apostolskie 46
9. 2 List do Tymoteusza 45
10. List do Tytusa 45
11. List do Filemona 45
12. List do Hebrajczyków 45
13. 1 List do Koryntian 44
14. 2 List do Koryntian 44
15. List do Filipian 44
16. List do Kolosan 44
17. 1 List do Tesaloniczan 44
18. 2 List do Tesaloniczan 44
19. 1 List do Tymoteusza 44
20. List Jakuba 44
21. List do Rzymian 43
22. 1 List Piotra 43
23. 2 List Piotra 43
24. List Judy 43
25. List do Galatów 42
26. List do Efezjan 42
27. 1 List Jana 42
28. 2 List Jana 42
29. 3 List Jana 42
30. Księga Koheleta 38
31. Księga Rodzaju 34
32. Księga Wyjścia 31
33. Księga Kapłańska 30
34. Księga Liczb 29
35. Księga Powtórzonego Prawa 29
36. Księga Estery 29
37. Księga Hioba 29
38. Księga Lamentacji 29
39. Księga Rut 26
40. Księga Jeremiasza 25
41. Księga Daniela 25
42. Księga Ozeasza 25
43. Księga Amosa 25
44. Księga Jonasza 25
45. Księga Jozuego 24
46. 1 Księga Kronik 24
47. 2 Księga Kronik 24
48. Księga Ezdrasza 24
49. Księga Nehemiasza 24
50. Księga Przysłów 24
51. Księga Izajasza 24
52. Księga Ezechiela 24
53. Księga Nahuma 24
54. Księga Sędziów 23
55. 1 Księga Samuela 23
56. 1 Księga Królewska 23
57. 2 Księga Królewska 23
58. Księga Habakuka 23
59. 2 Księga Samuela 22
60. Księga Joela 22
61. Księga Abdiasza 22
62. Księga Micheasza 22
63. Księga Sofoniasza 22
64. Księga Aggeusza 22
65. Księga Zachariasza 22
66. Księga Malachiasza 22
67. Księga Tobiasza 21
68. Księga Judyty 20
69. 1 Księga Machabejska 19
70. Księga Mądrości 19
71. 2 Księga Machabejska 18
72. Księga Barucha 17
73. Księga Mądrości Syracha 15