Liczba przekładów poszczególnych ksiąg Biblii

Sortuj wg ilości przekładów [malejąco] Sortuj wg porządku ksiąg w Biblii Kliknij nazwę księgi, aby zobaczyć tłumaczenia które ją zawierają
Kolory: Stary Testament Nowy Testament Ks. deuterokanoniczne

1. Księga Rodzaju 34
2. Księga Wyjścia 32
3. Księga Kapłańska 31
4. Księga Liczb 29
5. Księga Powtórzonego Prawa 30
6. Księga Jozuego 24
7. Księga Sędziów 23
8. Księga Rut 27
9. 1 Księga Samuela 23
10. 2 Księga Samuela 22
11. 1 Księga Królewska 23
12. 2 Księga Królewska 23
13. 1 Księga Kronik 24
14. 2 Księga Kronik 24
15. Księga Ezdrasza 24
16. Księga Nehemiasza 24
17. Księga Estery 30
18. Księga Hioba 32
19. Księga Psalmów 69
20. Księga Przysłów 25
21. Księga Koheleta 39
22. Pieśń nad Pieśniami 53
23. Księga Izajasza 24
24. Księga Jeremiasza 25
25. Księga Lamentacji 30
26. Księga Ezechiela 24
27. Księga Daniela 25
28. Księga Ozeasza 27
29. Księga Joela 24
30. Księga Amosa 27
31. Księga Abdiasza 24
32. Księga Jonasza 27
33. Księga Micheasza 24
34. Księga Nahuma 26
35. Księga Habakuka 25
36. Księga Sofoniasza 24
37. Księga Aggeusza 24
38. Księga Zachariasza 24
39. Księga Malachiasza 24
40. Ewangelia Mateusza 65
41. Ewangelia Marka 60
42. Ewangelia Łukasza 57
43. Ewangelia Jana 56
44. Dzieje Apostolskie 47
45. List do Rzymian 43
46. 1 List do Koryntian 44
47. 2 List do Koryntian 44
48. List do Galatów 42
49. List do Efezjan 42
50. List do Filipian 44
51. List do Kolosan 44
52. 1 List do Tesaloniczan 44
53. 2 List do Tesaloniczan 44
54. 1 List do Tymoteusza 44
55. 2 List do Tymoteusza 45
56. List do Tytusa 45
57. List do Filemona 45
58. List do Hebrajczyków 45
59. List Jakuba 44
60. 1 List Piotra 43
61. 2 List Piotra 43
62. 1 List Jana 42
63. 2 List Jana 42
64. 3 List Jana 42
65. List Judy 43
66. Apokalipsa Jana 52
67. 1 Księga Machabejska 19
68. 2 Księga Machabejska 18
69. Księga Mądrości 19
70. Księga Mądrości Syracha 15
71. Księga Tobiasza 21
72. Księga Judyty 20
73. Księga Barucha 17