Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Dzieje Apostolskie » Rozdział 13
«  Dzieje Apostolskie 12 Dzieje Apostolskie 13 Dzieje Apostolskie 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A do kościoła antiocheńskiego należeli prorocy i nauczyciele, jak Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manahen, który wychowywał się razem z Herodem tetrarchą, i Szaweł. [2] »Gdy tedy sprawowali służbę Pańską i pościli, rzekł (do nich) Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. [3] »Wówczas po odprawieniu postów i modlitw włożyli na nich ręce i wyprawili ich. [4] »A oni, posłani przez Ducha Świętego, poszli do Seleucji i stamtąd odpłynęli do Cypru. [5] »I gdy przybyli do Salaminy, głosili słowo Boże w synagogach żydowskich. A mieli z sobą i Jana do pomocy. [6] »A skoro przeszli całą wyspę aż do Pafos, spotkali pewnego czarnoksiężnika, fałszywego proroka żydowskiego, imieniem Bariesu, [7] »który był przy prokonsulu Sergiuszu Pawle, mężu roztropnym. Ten przywoławszy Barnabę i Szawła pragnął posłuchać słowa Bożego. [8] »Ale wystąpił przeciwko nim Elymas, czarnoksiężnik (tak bowiem tłumaczy się imię jego), usiłując odwieść prokonsula od wiary. [9] »Ale Szaweł, zwany też Pawłem, napełniony Duchem Świętym, utkwiwszy w nim wzrok, [10] »rzekł: O, pełny wszelkiej zdrady i wszelkiej przewrotności, synu diabelski, wrogu wszelkiej sprawiedliwości! Czyż nie przestaniesz wykrzywiać prostych dróg Pańskich? [11] »Oto teraz ręka Pańska nad tobą i będziesz ślepy, nie widząc słońca przez czas pewien. I natychmiast padł na niego mrok i ciemność, a chodząc wokoło szukał, kto by mu podał rękę. [12] »Wtedy prokonsul widząc, co zaszło, uwierzył, pełen podziwu dla nauki Pańskiej. [13] »I odpłynąwszy z Pafos Paweł i towarzysze jego przybyli do Perge w Pamfilii. Jan zaś odłączywszy się od nich wrócił do Jerozolimy. [14] »A oni minąwszy Perge dotarli do Antiochii Pizydyjskiej i wszedłszy do synagogi w dzień szabatu, zasiedli. [15] »A po przeczytaniu Prawa i Proroków przełożeni synagogi posłali do nich mówiąc: Bracia! Jeżeli macie jakie słowo zachęty dla ludu, przemówcie. [16] »Powstał tedy Paweł i nakazując ręką milczenie rzekł: Izraelici i wy, którzy się Boga boicie, słuchajcie! [17] »Bóg tego ludu izraelskiego wybrał ojców naszych i wywyższył lud ten, gdy przebywał na obczyźnie w ziemi egipskiej, a ramieniem potężnym wywiódł go z niej [18] »i przez około czterdzieści lat cierpliwie znosił ich sposób życia na pustyni. [19] »I wytępiwszy siedem narodów w ziemi chananejskiej, losem rozdzielił pomiędzy nich ziemię [20] »mniej więcej po czterystu pięćdziesięciu latach. [21] »A potem dał im sędziów aż do Samuela Proroka. Później zażądali króla i dał im Bóg Saula, syna Cisa, z pokolenia Beniamina, na lat czterdzieści. [22] »I odrzuciwszy go, powołał im na króla Dawida, o którym też sam dał świadectwo, mówiąc: Znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mojego, który we wszystkim wypełniać będzie wolę moją. [23] »Z jego to potomstwa według obietnicy wzbudził Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa, [24] »przed którego przyjściem Jan głosił chrzest pokuty całemu ludowi izraelskiemu. [25] »A kiedy Jan wypełnił swoje posłannictwo mówił: Nie jestem tym, za kogo mnie uważacie, ale oto idzie za mną ten, któremu nie jestem godzien rozwiązać sandałów. [26] »Bracia, synowie rodu Abrahama i ci spośród was, co się Boga boją. Do nas zostało posłane słowo tego zbawienia. [27] »Mieszkańcy bowiem Jerozolimy i zwierzchnicy ich nie uznali go, a przez wyrok wypełnili słowa Proroków, czytane im w każdy szabat. [28] »Choć nie znaleźli w nim żadnej winy godnej śmierci, nalegali na Piłata, aby go zgładził. [29] »A gdy wykonali wszystko, co o nim napisano, zdjęli go z krzyża i złożyli w grobie. [30] »Bóg wszakże wskrzesił go z martwych, a on ukazywał się przez wiele dni tym, [31] »którzy razem z nim szli z Galilei do Jerozolimy i którzy teraz dają o nim świadectwo wobec ludu. [32] »I my zwiastujemy wam tę obietnicę daną ojcom, [33] »że ją wypełni Bóg dla dzieci ich, wskrzeszając nam Jezusa, jak to napisane jest w Psalmie drugim: Synem moim ty jesteś; jam dziś zrodził ciebie. [34] »A że go wskrzesił z martwych i już nigdy nie miał ulec skażeniu, tak powiedział: Wiernie wypełnię, com święcie przyobiecał Dawidowi. [35] »Dlatego i na innym miejscu mówi: Nie dozwolisz, aby święty twój uległ skażeniu. [36] »Dawid jednak przysłużywszy się swemu pokoleniu według woli Bożej zasnął, przyłączył się do ojców swoich i uległ skażeniu. [37] »Lecz ten, którego Bóg wskrzesił z martwych, nie doznał skażenia. [38] »Niechże wam więc będzie wiadome, bracia, że przez niego zwiastuje się wam odpuszczenie grzechów i w tym wszystkim, z czego nie mogliście być usprawiedliwieni w Prawie Mojżesza. [39] »Każdy, który wierzy, jest przez niego usprawiedliwiony. [40] »Baczcie przeto, aby nie sprawdziło się na was, co powiedziane jest u Proroków: [41] »Patrzcie, szydercy, zdumiewajcie się i wniwecz się obróćcie, bo dokonywam dzieła za dni waszych, dzieła, któremu nie uwierzylibyście, gdyby wam kto o nim opowiadał. [42] »A kiedy wychodzili, proszono ich, aby i w następny szabat mówili do nich o tym samym. [43] »Skoro zaś zebrani w synagodze się rozeszli, wielu Żydów i nabożnych prozelitów udało się za Pawłem i Barnabą, którzy przemawiając do nich zachęcali ich, aby wytrwali w łasce Bożej. [44] »A w następny szabat zebrało się prawie całe miasto dla słuchania słowa Bożego. [45] »Żydzi zaś widząc mnóstwo ludu, pełni zawiści, poczęli się sprzeciwiać temu, co mówił Paweł i bluźnić. [46] »Wtedy Paweł i Barnaba odważnie wystąpili mówiąc: Wam to przede wszystkim należało głosić słowo Boże, ale że je odrzucacie i uważacie się za niegodnych żywota wiecznego, oto zwracamy się do pogan. [47] »Tak bowiem nakazał nam Pan: Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był ku zbawieniu aż po krańce ziemi. [48] »Słysząc to poganie radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy przeznaczeni do żywota wiecznego uwierzyli. [49] »I rozszerzało się słowo Pańskie po całej krainie. [50] »Żydzi wszakże podburzyli pobożne i poważne niewiasty oraz przedniejszych w mieście, wzniecili prześladowanie przeciw Pawłowi i Barnabie i wyrzucili ich z granic swoich. [51] »A oni otrząsnąwszy na nich proch z nóg, przybyli do Ikonium. [52] »Uczniowie zaś napełniali się weselem i Duchem Świętym. 
«  Dzieje Apostolskie 12 Dzieje Apostolskie 13 Dzieje Apostolskie 14  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl