Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List do Rzymian » Rozdział 5
«  List do Rzymian 4 List do Rzymian 5 List do Rzymian 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »USprawiedliwieni przeto zwiary pokój mamy u Boga przez pana naszego Jesusa Christa. [2] »Przez którego i przystęp otrzymaliśmy wiarą do łaski tej, w której stoimy i chwalim się ufaniem sławy Bożej. [3] »A nie tylko, ale się też chwalim w utrapieniach, [4] »Wiedząc że utrapienie cierpliwość sprawuje, a cierpliwość doświadczenie, a doświadczenie ufanie. [5] »A ufanie nie zawstydza, iż miłość Boża wylała się w sercach naszych przez ducha świętego danego nam. [6] »Bo Christus gdyśmy jeszcze byli mdli wedle czasu, za niezbożne umarł. [7] »Bo ledwo za sprawiedliwego umarłby kto. Bo za dobrego podobnoby kto śmiał umrzeć. [8] »Stanowi lepak swoję miłość Bóg ku nam, iż jeśli jeszcze gdyśmy grzeszni byli, Christus za nas umarł. [9] »Daleko więcej teraz usprawiedliwieni we krwi jego zachowani będziem przezeń od gniewu. [10] »Bo jeśli nieprzyjacioły będąc, zmirzeniśmy z Bogiem przez śmierć syna jego, daleko więcej zmirzeni zachowani będziemy w żywocie jego. [11] »A nie tylko (to) ale i chwalem się w Bogu, przez pana naszego Jesusa Christa przez któregośmy teraz zmirzenie wzięli. [12] »Dla tego, jako przez jednego człowieka grzech na świat wszedł, a przez grzech śmierć; i tak przez wszytki ludzie śmierć przeszła, wktórem wszyscy zgrzeszyli. [13] »Bo aż do zakonu grzech był na świecie. Grzech lepak nie bywa liczon gdy niemasz zakonu. [14] »Ale królowała śmierć od Adama aż do Moiżesza nad grzeszącemi, na podobieństwo przestąpienia Adama, który jest obrazem przyszłego. [15] »Ale nie jako upadek, tak i dar. Bo jeśli jednego upadkiem mnodzy umarli, daleko więcej łaska Boża i dar, własce jednego człowieka Jesusa Christa, na mnogie obfitowała. [16] »A nie tak dar jako (ono co) przez jednego grzeszącego. Bo jednak sąd zjednego do osądzenia, lecz dar zmnogich upadków do usprawiedliwienia. [17] »Bo jeśli jednego upadkiem śmierć królowała prze jednego, daleko więcej (oni) co obfitość łaski i daru sprawiedliwości wzięli, wżywocie królować będą, prze jednego Jesusa Christa. [18] »A przeto jako przez jednego upadek na wszytki ludzie (przyszła wina) do osądzenia, tak i przez jednego usprawiedliwienie (przyszła łaska) na wszytki ludzi do usprawiedliwienia żywota. [19] »Bo jako przez nieposłuszeństwo jednego człowieka grzesznymi zostali mnodzy; tak też przez posłuszeństwo jednego sprawiedliwemi zostaną mnodzy. [20] »Zakon lepak przyszedł, aby się rozmnożył upadek. Lecz gdzie się rozmnożył grzech (tam) obfitowała łaska. [21] »Aby jako królował grzech w śmierci, takby i łaska królowała przez sprawiedliwość do żywota wiecznego, przez Jesusa Christa pana naszego. 
«  List do Rzymian 4 List do Rzymian 5 List do Rzymian 6  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).