Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Ewangelia Jana » Rozdział 19
«  Ewangelia Jana 18 Ewangelia Jana 19 Ewangelia Jana 20  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wtedy więc Piłat wziął Jezusa i kazał ubiczować. [2] »A żołnierze spletli koronę z cierni, i włożyli na głowę Jego, i przyodziali Go w płaszcz purpurowy, [3] »i podchodzili doń, mówiąc: Witaj, królu żydowski; i wymierzali Mu policzki. [4] »Piłat {więc} wyszedł znowu na zewnątrz, i mówi do nich: Oto wyprowadzam Go przed was, abyście się przekonali, że żadnej w Nim winy nie znajduję. [5] »A Jezus wyszedł <na zewnątrz> niosąc cierniową koronę i płaszcz purpurowy. Tedy rzecze do nich: »Oto człowiek«! [6] »Ale przedniejsi kapłani i służba, gdy Go ujrzeli, zawołali mówiąc: Ukrzyżuj, ukrzyżuj {Go}! Mówi im Piłat: Weźcie Go wy i ukrzyżujcie; ja bowiem nie znajduję w Nim winy. [7] »Judejczycy mu odpowiedzieli: My prawo mamy, a według prawa <naszego> On musi umrzeć, bo się czynił Synem Bożym. [8] »Gdy przeto Piłat, usłyszał te słowa, jeszcze więcej się przeraził. [9] »Powrócił więc znowu do pretoryum, i pyta Jezusa: Skąd Ty jesteś? Ale Jezus nie dał mu odpowiedzi. [10] »Piłat zatem rzecze do Niego: Mnie nie odpowiadasz? Nie wiesz, że mam moc, aby Cię ukrzyżować, i mam moc, aby Cię wypuścić? [11] »Jezus <mu> odrzekł: Nie miałbyś żadnej władzy nade-Mną, gdyby ci tego z góry nie dano. Dlatego cięższy grzech ma ten, który Mnie wydał w twe ręce. [12] »Odtąd {więc} Piłat starał się Go uwolnić; ale Judejczycy wołali, mówiąc: Jeśli Tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza; ktokolwiek bowiem czyni się królem, ten się cesarzowi sprzeciwia. [13] »Usłyszawszy więc te słowa. Piłat wyprowadził Jezusa na zewnątrz, i zasiadł na trybunie, w miejscu zwanem Litostrotos, po żydowsku zaś Gabbata. [14] »A był to dzień Przygotowania Paschy, godzina jakby szósta. I mówi do Judejczyków: Oto Król wasz! [15] »Ale oni zawołali: Precz! precz! ukrzyżuj Go! Piłat ich pyta: Króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli przedniejsi kapłani: Nie mamy króla, jak tylko cesarza. [16] »Wtedy więc wydał im Go na śmierć krzyżową. Wzięli przeto Jezusa {i wyprowadzili}. [17] »A dźwigając Sobie krzyż wyszedł ku miejscu, zwanemu Trupią głową, (a) po żydowsku Golgotą. [18] »Tam Go ukrzyżowali, a z Nim dwóch innych, z jednej i z drugiej strony, w pośrodku zaś Jezusa. [19] »A Piłat napisał także tytuł, i umieścił na krzyżu. Było zaś napisane: »Jezus Nazareński, Król żydowski«. [20] »Wielu tedy z pomiędzy Żydów czytało ten napis, bo miejsce, gdzie Jezus był ukrzyżowany, znajdowało się blizko miasta, a napis był po żydowsku, po grecku i po łacinie. [21] »Toteż przedniejsi kapłani żydowscy mówili do Piłata: Nie pisz: »Król żydowski«, ale: »On powiedział: jestem królem żydowskim«. [22] »Piłat odrzekł: Com napisał, napisałem. [23] »A ukrzyżowawszy <Jezusa>, żołnierze zabrali Jego zwierzchnie szaty, - i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza część, - i suknię także. Że zaś suknia <ta> nie była szyta, ale od góry cała tkana, [24] »przeto rzekli do siebie: Nie krajmy jej, ale losujmy o nią, czyją ma być; - aby się spełniło Pismo, {które mówi}: »Podzielili między siebie szaty moje, a o suknię moją los rzucili«. To więc uczynili żołnierze. [25] »A pod krzyżem Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Marya Kleofasowa, i Marya Magdalena. [26] »A gdy Jezus ujrzał Matkę i ucznia, stojącego <obok>, którego miłował, rzecze do Matki {swojej}: Niewiasto, oto syn twój! [27] »Potem mówi do ucznia: Oto Matka twoja! Od tej więc chwili przyjął Ją <ów> uczeń do siebie. [28] »Potem wiedząc Jezus, że już wszystko się dokonywa, aby się spełniło Pismo, mówi: Pragnę. [29] »{A} stało naczynie pełne octu; napełnili więc gąbkę octem, a nałożywszy na hyzop, przyłożyli Mu do ust. [30] »Gdy zaś Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę, oddał ducha. [31] »A był to dzień Przygotowania. Aby więc ciała nie pozostały na krzyżu przez szabat, - gdyż dzień owego szabatu był wielki, - prosili Judejczycy Piłata, by połamano ich golenie i zdjęto. [32] »Przyszli zatem żołnierze i połamali golenie pierwszemu i drugiemu ze współukrzyżowanych z Nim. [33] »A gdy się zbliżyli do Jezusa i zobaczyli, że On już umarł, nie łamali goleni Jego. [34] »ale jeden z żołnierzy otworzył włócznią bok Jego, a natychmiast wypłynęła krew i woda. [35] »A ten, co patrzył, dał świadectwo; <to> zaś jego świadectwo jest prawdziwe; on też wie, że prawdę mówi, abyście i wy <u>wierzyli. [36] »Albowiem to się stało, aby się spełniło Pismo: »Kości Jego łamać nie będziecie«. [37] »W innem też miejscu znowu Pismo mówi: »Zobaczą, kogo przebodli«. [38] »Potem zaś Józef z Arymatei, będąc uczniem Jezusa, ale ukrytym z obawy przed Judejczykami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać Ciało Jezusa; a Piłat pozwolił. Przybył więc i zdjął Ciało Jego. [39] »Także i Nikodem, - ten, co po raz pierwszy zjawił się u Jezusa w nocy - przyszedł, niosąc około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu. [40] »Wzięli więc Ciało Jezusa i wraz z wonnością obwiązali je taśmami - według pogrzebowego zwyczaju żydowskiego. [41] »A obok miejsca ukrzyżowania był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nikt nie leżał. [42] »Tam więc, z powodu żydowskiego »dnia Przygotowania« - bo grób był w pobliżu, - złożono Jezusa. 
«  Ewangelia Jana 18 Ewangelia Jana 19 Ewangelia Jana 20  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl