Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List do Rzymian » Rozdział 1
«  Dzieje Apostolskie 28 List do Rzymian 1 List do Rzymian 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na Apostoła, przeznaczony do Ewangelii Bożej, [2] »którą niegdyś (Bóg) zapowiedział był przez Proroków swoich w Pismach świętych o Synu swoim. [3] »Ten zaś, będąc według ciała potomkiem Dawida [4] »przeznaczony był, aby według ducha uświęcenia przez powstanie z martwych okazał się w mocy Synem Bożym, Jezusem Chrystusem, Panem naszym. [5] »Przez niego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia jego skłaniali do posłuszeństwa dla wiary wszystkie narody. [6] »Wśród nich jesteście i wy, powołani Jezusa Chrystusa. [7] »Wszystkim, którzy są w Rzymie, umiłowanym Boga, wezwanym do świętości – łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. [8] »Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie. [9] »A świadkiem mi jest Bóg, któremu w Ewangelii Syna jego służę w duchu moim, że nieustannie pamiętam o was, [10] »w modlitwach moich prosząc, żebym przecież kiedyś, za wolą Bożą, mógł do was przybyć szczęśliwie. [11] »Pragnę bowiem ujrzeć was, ażeby wam użyczyć nieco łaski duchowej dla umocnienia waszego. [12] »To jest, żebyśmy się wzajemnie pocieszyli przez to, co nam jest wspólne: wiarę waszą i moją. [13] »A nie chcę, abyście nie wiedzieli, bracia, że często zamierzałem przybyć do was (ale aż dotąd przeszkody nie dozwoliły), abym też i wśród was, jak i wśród innych narodów, osiągnął jakiś owoc. [14] »Greków i barbarzyńców, mądrych i niemądrych jestem dłużnikiem. [15] »Tak, że (co do mnie) jestem gotów i wam, którzy znajdujecie się w Rzymie, głosić Ewangelię. [16] »Nie wstydzę się bowiem Ewangelii, bo jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego wierzącego, najpierw Żyda, a potem Greka. [17] »Przez nią objawia się bowiem sprawiedliwość Boża z wiary w wiarę, jak napisane jest: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. [18] »Gniew Boży spada bowiem z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy prawdę nieprawością zagłuszają. [19] »Ponieważ to, co można poznać o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. [20] »Bo niewidzialne jego rzeczy, nawet wiekuista moc jego i bóstwo, od stworzenia świata przez dzieła jego dla umysłu widzialnymi się stały, tak że od winy wymówić się nie zdołają. [21] »Albowiem poznawszy Boga, nie złożyli mu jako Bogu czci ani dziękczynienia, ale znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało ich bezrozumne serce. [22] »Podając się za mądrych, głupimi się stali. [23] »I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo i obraz śmiertelnego człowieka, ptaków, zwierząt czworonogich i płazów. [24] »Dlatego Bóg poddał ich pożądliwościom serca ku nieczystości, aby między sobą ciała swe hańbili. [25] »Bo prawdę Bożą zamienili w kłamstwo, a oddawali cześć i służyli stworzeniu, a nie Stworzycielowi, który jest błogosławiony na wieki. Amen. [26] »Dlatego Bóg poddał ich sromotnym namiętnościom. Albowiem niewiasty ich naturalny sposób życia zamieniły na przeciwny naturze. [27] »A podobnie i mężczyźni, zaniechawszy naturalnego stosunku z kobietą, zapłonęli żądzą jeden ku drugiemu, aby mężczyźni z mężczyznami dopuszczając się sromoty, należną zapłatę swego błędu na sobie ponieśli. [28] »A że zaniechali poznania Boga, Bóg zostawił ich na łup nierozsądnych zamysłów, aby czynili to, co jest naganne. [29] »Pełni też są wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, zazdrości, mężobójstwa, niezgody, podstępu, złośliwości. [30] »Stali się obmówcami, oszczercami, nieprzyjaciółmi Boga, pełnymi zuchwalstwa: wyniośli, pyszni, wynalazcy nowych zbrodni, nieposłuszni rodzicom, [31] »nieukładni, bez litości, bez miłosierdzia. [32] »Chociaż znają sprawiedliwe postanowienie Boga, że ci, co się tego dopuszczają, winni są śmierci – nie tylko sami to wszystko czynią, ale jeszcze innych zachęcają. 
«  Dzieje Apostolskie 28 List do Rzymian 1 List do Rzymian 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl