Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Ewangelia Mateusza » Rozdział 22
«  Ewangelia Mateusza 21 Ewangelia Mateusza 22 Ewangelia Mateusza 23  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem Jezus odezwał się, i ponownie w przypowieściach mówił do nich temi słowy: [2] »Z królestwem niebieskiem jest podobnie, jak z pewnym królem, który synowi swemu sprawił wesele. [3] »I wysłał swe sługi, by wezwali zaproszonych na gody, ale oni przyjść nie chcieli. [4] »Posłał ponownie inne sługi, mówiąc: Powiedzcie zaproszonym: Oto ucztę moją przygotowałem, me woły i co było tuczne zabito, i wszystko gotowe; pójdźcie na gody. [5] »Ale oni lekceważąc to odeszli: jeden do włości swojej, a drugi do swego kupiectwa, [6] »reszta zaś pojmała sługi jego, zelżyła i pozabijała. [7] »A {dowiedziawszy się} król, rozgniewał się, wysłał swe wojska, wytracił owych mężobójców, a miasto ich podpalił. [8] »Wtedy rzecze do sług swoich: Wesele wprawdzie gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. [9] »Wynijdźcie więc na rozstaje dróg, i wzywajcie na gody, kogo tylko spotkacie. [10] »I wyszli słudzy jego na drogi, zgromadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, tak iż sala godowa zapełniła się biesiadnikami, [11] »A gdy król wszedł, by zobaczyć biesiadników, ujrzał tam człowieka, nieodzianego w szatę godową. [12] »Rzekł więc do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając szaty godowej? A on zamilkł. [13] »Wtedy król powiedział służbie: Zwiążcie mu nogi i ręce, i wyrzućcie go precz do ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. [14] »Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. [15] »Wtedy faryzeusze odeszli i powzięli uchwałę, by Go na słowie podchwycić. [16] »I wysłali do Niego uczniów swych wraz z herodyanami, mówiąc: Mistrzu! Wiemy, że jesteś prawdomówny, i drogi Bożej po prawdzie nauczasz, i że nie zważasz na nikogo; albowiem nie oglądasz się na osobę ludzką. [17] »Powiedz nam przeto, co myślisz: Czy wolno płacić cesarzowi podatek, czy nie? [18] »Jezus zaś, znając ich przewrotność, rzekł: Czemu Mnie kusicie, obłudnicy? [19] »Pokażcie Mi monetę podatkową! A oni podali Mu denara. [20] »{Jezus} zaś ich pyta: Czyj to wizerunek i napis? [21] »Mówią Mu: Cesarski. Wtedy rzekł im: Oddajcież więc, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co jest Bożego, Bogu. [22] »Co słysząc, zdumieli się i, opuściwszy Go, odeszli. [23] »W owym dniu i przystąpili do Niego saduceusze, którzy twierdzą, że niema zmartwychwstania, i pytali Go, [24] »mówiąc: Mistrzu! Mojżesz przykazał: »Jeśli kto umrze, a nie zostawi syna, niech brat jego pojmie żonę jego, i wzbudzi potomstwo swemu bratu«. [25] »Było zaś u nas siedmiu braci; a pierwszy ożeniwszy się umarł, i nie mając potomstwa zostawił żonę swą bratu swemu. [26] »Podobnież i drugi i trzeci aż do siódmego. [27] »A na ostatek po wszystkich i niewiasta umarła. [28] »Któregoż więc z <tych> siedmiu żoną będzie ona przy zmartwychwstaniu? Wszyscy bowiem mieli ją <za żonę>. [29] »A Jezus odpowiadając rzekł im: Błądzicie, nie rozumiejąc Pisma, ani mocy Bożej! [30] »Albowiem po zmartwychwstaniu ani się nie będą żenić, ani za mąż wychodzić, ale podobni są aniołom {Bożym} w niebie. [31] »Co się zaś tyczy zmartwychwstania, czyż nie czytaliście, co oświadczył Bóg, gdy wam powiedział: [32] »»Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka i Bóg Jakóba«? Nie jest On Bogiem umarłych, ale żyjących. [33] »A słysząc to rzesze zdumiewały się nad nauką Jego. [34] »A gdy faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zgromadzili się razem, [35] »a jeden z nich, uczony w zakonie, chcąc Go wybadać, zapytał [Go]: [36] »Mistrzu, które jest największe przykazanie w zakonie? [37] »<A> {Jezus} mu rzekł: »Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego i z całej duszy twojej i ze wszystkiej myśli twojej«. [38] »To jest największe i pierwsze przykazanie. [39] »A wtóre, równe jemu: »Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego«. [40] »Na tych dwóch przykazaniach zasadza się cały zakon i prorocy. [41] »A gdy faryzeusze się zebrali, zapytał ich Jezus, [42] »mówiąc: Co sądzicie o Chrystusie? Czyim jest synem? Mówią Mu: Dawida. [43] »<Jezus> im rzecze: Jakżeż więc Dawid mocą Ducha nazywa Go Panem, mówiąc: [44] »»Rzekł Pan do Pana mego: "Siądź po prawicy mojej; aż położę twych wrogów podnóżkiem stóp twoich"«. [45] »Jeśli więc Dawid nazywa Go panem, to jakże może być synem jego? [46] »Lecz nikt nie mógł Mu nic odpowiedzieć; nikt też od owego dnia nie śmiał Go więcej pytać. 
«  Ewangelia Mateusza 21 Ewangelia Mateusza 22 Ewangelia Mateusza 23  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl