Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Dzieje Apostolskie » Rozdział 24
«  Dzieje Apostolskie 23 Dzieje Apostolskie 24 Dzieje Apostolskie 25  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A po upływie pięciu dni przybył arcykapłan Ananiasz z niektórymi starszymi i rzecznikiem prawnym, niejakim Tertullusem. Oni to stanęli przed namiestnikiem z oskarżeniem przeciwko Pawłowi. [2] »I gdy go wezwano, rozpoczął Tertullus oskarżenie mówiąc: Gdy dzięki tobie żyjemy w zupełnym pokoju, a przez twą przezorność wiele zmienia się na lepsze dla tego ludu, [3] »zawsze i wszędzie, dostojny Feliksie, wdzięcznym przyjmujemy to sercem. [4] »I aby zbyt długo cię nie trudzić, proszę, abyś łaskawie przez chwilę posłuchać nas raczył. [5] »Albowiem stwierdziliśmy, że człowiek ten szerzy zarazę i wzbudza niepokoje wśród wszystkich Żydów na całym świecie, a jest przywódcą sekty Nazarejczyków. [6] »A że usiłował nawet i świątynię znieważyć, przeto pojmaliśmy go (i chcieliśmy osądzić według praw naszych. [7] »Nadbiegłszy jednak trybun Lyzjasz przemocą wyrwał go z naszych rąk, [8] »rozkazując, aby jego oskarżyciele przybyli do ciebie). Od niego zresztą po przesłuchaniu będziesz się mógł wszystkiego dowiedzieć, o co go oskarżamy. [9] »Żydzi potwierdzili to, utrzymując, że tak się istotnie rzeczy mają. [10] »A gdy namiestnik skinieniem dozwolił mu mówić, Paweł odpowiedział: Wiedząc, że od wielu lat jesteś sędzią tego narodu, tym chętniej w swojej obronie mówić będę. [11] »Możesz się bowiem przekonać, że nie więcej jak dwanaście dni temu przybyłem do Jerozolimy, aby oddać cześć Bogu. [12] »A nie spotkano mnie w świątyni rozprawiającego z kimkolwiek, czy też wywołującego zbiegowisko tłumu ani w synagogach, ani w mieście. [13] »I nie mogą też dowieść ci tego, o co mnie teraz oskarżają. [14] »Ale to wyznaję przed tobą, że trzymając się drogi, którą nazywają herezją, służę Bogu ojców moich, wierząc we wszystko, co napisane jest w Prawie i u Proroków. [15] »Mam też w Bogu nadzieję, którą mają i oni, że będzie zmartwychwstanie sprawiedliwych i grzesznych. [16] »I sam usilnie o to się staram, abym wobec Boga i wobec ludzi miał zawsze nieskażone sumienie. [17] »A po wielu latach przybyłem, aby narodowi memu złożyć jałmużny i ofiary. [18] »I spotkali mię w świątyni oczyszczonego, bez tłumu i zbiegowiska. [19] »Byli też niektórzy Żydzi z Azji, którzy powinni tu stanąć i oskarżać, jeśli mają co przeciwko mnie. [20] »Albo i ci oto niech sami powiedzą, co za nieprawość we mnie znaleźli, gdym stał przed sanhedrynem, [21] »chyba jedynie to słowo, którem głośno wypowiedział stojąc przed nimi: Sądzicie mnie dzisiaj z powodu wiary w zmartwychwstanie. [22] »A Feliks, znając dokładnie tę naukę, odroczył ich sprawę mówiąc: Rozsądzę waszą sprawę, skoro przybędzie trybun Lyzjasz. [23] »I rozkazał setnikowi strzec Pawła pozostawiając mu pewną swobodę i nie wzbraniając żadnemu z przyjaciół w oddawaniu mu posług. [24] »A po kilku dniach przybył Feliks wraz z Druzyllą, żoną swoją, która była Żydówką, wezwał Pawła i przysłuchiwał się mu, kiedy mówił o wierze w Jezusa Chrystusa. [25] »A gdy począł mówić o sprawiedliwości, wstrzemięźliwości i przyszłym sądzie, zatrwożony Feliks powiedział: Teraz możesz odejść, a wezwę cię w czasie dogodnym. [26] »I spodziewał się, że dostanie od Pawła pieniądze, dlatego częściej go wzywał i rozmawiał z nim. [27] »A po upływie dwóch lat na miejsce Feliksa przybył Porcjusz Festus. I Feliks, chcąc zaskarbić sobie życzliwość Żydów, pozostawił Pawła w więzieniu. 
«  Dzieje Apostolskie 23 Dzieje Apostolskie 24 Dzieje Apostolskie 25  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl