Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Ewangelia Łukasza » Rozdział 3
«  Ewangelia Łukasza 2 Ewangelia Łukasza 3 Ewangelia Łukasza 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Roku piętnastego panowania cesarza Tyberiusza, gdy Piłat Poncjusz zarządzał Judeą i Herod był tetrarchą Galilei, a Filip, brat jego, tetrarchą Iturei i krainy Trachonickiej, gdy Lizaniasz był tetrarchą Abileny, [2] »za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza, stało się słowo Boże do Jana, Zachariaszowego syna, na pustyni. [3] »I przyszedł do całej krainy nad brzegami Jordanu, głosząc chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów; [4] »jako napisano w księdze mów Izajasza Proroka: Głos wołającego na pustyni: gotujcie drogę Pańską, torujcie ścieżki jego. [5] »Wszelki parów będzie wypełniony i każda góra i wzniesienie zniżone będą. Krzywe drogi staną się prostymi, a ostre wygładzonymi będą. [6] »I każdy człowiek ujrzy zbawienie Boże. [7] »Mówił wówczas do rzesz przychodzących, aby przyjąć jego chrzest: Plemię żmijowe, któż wam ukazał drogę ucieczki od gniewu przyszłego? [8] »Czyńcież tedy owoce godne pokuty, a nie mówcie sobie w duchu: Ojca mamy Abrahama. Albowiem powiadam wam, że Bóg ma moc z tych oto kamieni wzbudzić synów Abrahamowi. [9] »Bo już i siekiera do korzenia drzew przyłożona. A wszelkie drzewo, które nie daje owocu dobrego będzie wycięte i w ogień wrzucone. [10] »I pytały go rzesze mówiąc: Cóż więc czynić mamy? [11] »A on odpowiadając mówił im: Kto ma dwie suknie, niech da temu, który nie ma wcale, i kto ma pokarm, niech podobnie czyni. [12] »Przyszli też i celnicy, aby otrzymać chrzest, i mówili: Nauczycielu, cóż mamy czynić? [13] »A on im powiedział: Nie żądajcie więcej niż wam wyznaczono. [14] »Pytali go też i żołnierze mówiąc: A my co czynić mamy? I rzekł im: Nikogo nie bijcie ani spotwarzajcie; a poprzestawajcie na żołdzie swoim. [15] »A kiedy lud, przypuszczając, że Jan jest Chrystusem, począł się nad tym w duszy zastanawiać, [16] »Jan odpowiedział wszystkim: Ja was chrzczę wodą, ale przyjdzie możniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u jego sandałów. Ten was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. [17] »Ma on wiejadło w ręku, aby oczyścić swoje klepisko i zgromadzić pszenicę do gumna swojego; a plewy spali w ogniu nieugaszonym. [18] »Wiele też innych rzeczy, napominając, głosił ludowi. [19] »A Herod tetrarcha, będąc napominany przez niego o Herodiadę, żonę brata swego, i z powodu wszystkich innych złych spraw, jakie uczynił, [20] »dodał do wszystkiego i to, że zamknął Jana w więzieniu. [21] »I stało się, kiedy wszystek lud przyjmował chrzest i gdy Jezus był ochrzczony i modlił się, otworzyły się niebiosa, [22] »a Duch Święty widzialnie, jako gołębica, zstąpił na niego. I stał się głos z nieba: Tyś jest syn mój umiłowany, w tobie upodobałem sobie. [23] »Sam zaś Jezus, gdy rozpoczynał (działalność publiczną), miał lat około trzydziestu, a był, jak mniemano, synem Józefa, który był synem Helego, syna Matata, [24] »syna Lewiego, syna Melchiego, syna Jannaja, syna Józefa, [25] »syna Matatiasza, syna Amosa, syna Nahuma, syna Hesliego, syna Naggaja, [26] »syna Mahata, syna Matatiasza, syna Semeji, syna Józefa, syna Jody, [27] »syna Jana, syna Rezy, syna Zorobabela, syna Salatiela, syna Neriego, [28] »syna Melchiego, syna Addiego, syna Kosama, syna Elmadama, syna Hera, [29] »syna Jozuego, syna Eliezera, syna Jorima, syna Matata, syna Lewiego, [30] »syna Symeona, syna Judy, syna Józefa, syna Jony, syna Eliakima, [31] »syna Meleasza, syna Menny, syna Matata, syna Natana, syna Dawida, [32] »syna Jessego, syna Jobeda, syna Booza, syna Sali, syna Naassona, [33] »syna Aminadaba, syna Admina, syna Arniego, syna Hesrona, syna Faresa, syna Judy, [34] »syna Jakuba, syna Izaaka, syna Abrahama, syna Tarego, syna Nachora, [35] »syna Serucha, syna Ragawa, syna Faleka, syna Hebera, syna Sali, [36] »syna Kainama, syna Arfaksada, syna Sema, syna Noego, syna Lamecha, [37] »syna Matuzala, syna Henocha, syna Jareda, syna Maleleela, syna Kainama, [38] »syna Enosa, syna Seta, syna Adama, syna Bożego. 
«  Ewangelia Łukasza 2 Ewangelia Łukasza 3 Ewangelia Łukasza 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl