Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Ewangelia Marka » Rozdział 3
«  Ewangelia Marka 2 Ewangelia Marka 3 Ewangelia Marka 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I wszedł znowu do synagogi. A był tam człowiek mający uschłą rękę. [2] »I podpatrywali go, czy też będzie w szabat uzdrawiał, aby go oskarżyć. [3] »I rzecze człowiekowi mającemu uschłą rękę: Stań pośrodku. [4] »A do nich mówi: Czy godzi się w szabat czynić dobrze czy też źle? Życie ocalić czy odebrać? A oni milczeli. [5] »I spoglądając na nich z gniewem, zasmucił się z zaślepienia serca ich i rzekł człowiekowi: Wyciągnij rękę. I wyciągnął, a ręka jego była przywrócona. [6] »Faryzeusze zaś wyszedłszy, poczęli się naradzać z Herodianami, jakby go zgubić. [7] »Jezus tedy wraz z uczniami swymi odszedł ku morzu, a wielka rzesza z Galilei szła za nim. [8] »Również z Judei, z Jerozolimy, Idumei i Zajordania, z okolic Tyru i Sydonu przyszło do niego wiele ludzi słysząc, co czynił. [9] »I polecił uczniom swoim, ażeby mu przygotowali łódź, dla uniknięcia naporu tłumu. [10] »Wielu bowiem uzdrowił, przeto tłoczyli się na niego wszyscy, którzy mieli choroby, aby się go dotknąć. [11] »A duchy nieczyste, gdy go widziały, padały przed nim i wołały mówiąc: [12] »Tyś jest Synem Bożym. I nakazywał im surowo, aby go nie wyjawiały. [13] »A potem wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał. I przyszli do niego, [14] »a on ustanowił dwunastu, aby z nim przebywali i chodzili nauczać, [15] »mając moc wyrzucania czartów. [16] »A ustanawiając dwunastu, nadał Szymonowi imię Piotr. [17] »I Jakuba Zebeduszowego i Jana, brata Jakuba, i nadał im imię Boanerges, tj. synowie gromu. [18] »I Andrzeja, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba Alfeuszowego, i Tadeusza, i Szymona Kananejczyka, [19] »i Judasza Iszkariota, który go też zdradził. [20] »Potem wchodzi do domu. I znowu gromadzi się tłum, tak że nie mogli nawet chleba spożyć. [21] »A gdy o tym posłyszeli jego bliscy, wyszli, aby go uprowadzić, mówili bowiem, że popadł w szaleństwo. [22] »A uczeni w Piśmie, którzy przybyli z Jeruzalem, mówili, że ma Belzebuba i że mocą księcia czartowskiego wyrzuca czarty. [23] »I wezwawszy ich, mówił im w przypowieściach: Jakże to szatan może wyrzucać szatana? [24] »Jeśliby królestwo rozdarła niezgoda, nie może się ostać królestwo takie. [25] »I jeśliby dom rozdzierany był niezgodą, nie będzie mógł się ostać taki dom. [26] »Jeżeli więc szatan powstał przeciw samemu sobie i rozdarła go niezgoda, to także ostać się nie może, i przyszedł nań koniec. [27] »Przecież nikt nie może, wszedłszy do domu mocarza, zagrabić sprzętu jego, jeżeliby jego samego wpierw nie związał: a wtedy dom jego ograbi. [28] »Zaprawdę powiadam wam, że wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, nawet bluźnierstwa, których się dopuścili. [29] »Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale winien jest grzechu wiecznego. [30] »Albowiem mówili, że ducha nieczystego ma. [31] »I przybyła tam matka jego i bracia, a stojąc przed domem, posłali do niego, wzywając go. [32] »A wokół niego zasiadł tłum. Mówią mu więc: Oto matka twoja i bracia, i siostry twoje są przed domem i szukają cię. [33] »A on, odpowiadając im, mówi: Któż jest matką moją i braćmi moimi? [34] »I popatrzywszy na tych, którzy siedzieli kręgiem wokół niego, rzecze: Oto matka moja i bracia moi. [35] »Kto by bowiem czynił wolę Boga, ten bratem moim i siostrą moją, i matką moją jest. 
«  Ewangelia Marka 2 Ewangelia Marka 3 Ewangelia Marka 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl