Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » 1 List do Koryntian » Rozdział 15
«  1 List do Koryntian 14 1 List do Koryntian 15 1 List do Koryntian 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A ogłaszam wam, bracia, Ewangelję, którą wam opowiedziałem, którąście też przyjęli i w której trwacie: [2] »przez którą też zbawienia dostępujecie, jeżeli ją zachowujecie taką, jaką wam opowiedziałem: bo nie napróżno uwierzyliście. [3] »A najprzód podałem wam, co też wziąłem: że Chrystus umarł za grzechy nasze podług Pisma: [4] »i że był pogrzebion, i że dnia trzeciego zmartwychwstał podług Pisma: [5] »i że się ukazał Kefie, a potem jedynastom: [6] »następnie ukazał się więcej niż pięciuset braciom pospołu: z których wielu żyje dotychczas, a niektórzy zasnęli: [7] »potem ukazał się Jakóbowi; potem wszystkim apostołom: [8] »a naostatku po wszystkich ukazał się i mnie, jako poronieńcowi. [9] »Bom ja jest najmniejszy między Apostołami, nie godzien zwać się Apostołem, iżem prześladował Kościół Boży. [10] »Ale z łaski Bożej jestem tem, czem jestem: a łaska jego, której mi udzielił, nie była próżną: alem więcej od nich wszystkich pracował: nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. [11] »A czy ja, czy oni, tak opowiadamy, i takeśeie uwierzyli. [12] »A jeśli się tak naucza o Chrystusie, iż zmartwychwstał, to jakoż niektórzy między wami mówią, że niemasz zmartwychwstania? [13] »Bo jeśli niemasz zmartwychwstania, tedy i Chrystus nie zmartwychwstał. [14] »Jeśliże Chrystus nie zmartwychwstał, tedy próżne jest opowiadanie nasze, próżna też i wiara wasza: [15] »okazuje się raczej, żeśmy fałszywymi przeciw Bogu świadkami, ponieważ świadczyliśmy przeciw Bogu, iż wskrzesił Chrystusa, którego nie wskrzesił: jeśliby to było prawdą, że umarli nie powstają z martwych. [16] »Bo jeśli umarli nie powstają, nie powstał i Chrystus. [17] »A jeśli Chrystus nie powstał, daremna jest wiara wasza: bo dotychczas jesteście w grzechach waszych. [18] »Tedy i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. [19] »Jeśli w tem tylko życiu mamy nadzieję w Chrystusie, najbiedniejszymi z ludzi jesteśmy. [20] »Aliści Chrystus zmartwychwstał, pierwociny tych, którzy zasnęli: [21] »bo jak przez człowieka śmierć, tak też przez człowieka i zmartwychwstanie. [22] »A jako w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy ożyją. [23] »A każdy w swym rzędzie: Chrystus pierwociny, a potem ci, którzy należą do Chrystusa i uwierzyli w przyjście jego. [24] »Potem koniec: gdy odda królestwo Bogu i Ojcu, a zniszczy wszelkie księstwa, i władze, i moce. [25] »Bo musi on królować, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod nogi swoje. [26] »A ostatnim nieprzyjacielem, który zniszczony będzie, jest śmierć: [27] »bo wszystko poddał pod nogi jego. A gdy mówi: Wszystko mu poddane zostało, rzecz jest oczywista, że krom tego, który jemu poddał wszystko. [28] »A gdy już wszystko poddano mu będzie, tedy i sam Syn będzie poddan temu, który mu poddał wszystko: aby Bóg był wszystko we wszystkiem. [29] »Inaczej cóż czynią ci, którzy się chrzczą za umarłych, jeżeli umarli wogóle nie zmartwychwstają? Pocóż się chrzczą za nich? [30] »Pocóż i my każdej godziny wystawiamy siebie na niebezpieczeństwo? [31] »Zaprawdę, ja codzień umieram: jako się wami, bracia, chlubię w Chrystusie Jezusie, Panu naszym! [32] »Jeżelim ja według widzenia ludzkiego potykał się ze zwierzętami w Efezie, cóż mi za pożytek? Skoro umarli nie powstają, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. [33] »Nie dajcie się zwodzić: złe rozmowy psują dobre obyczaje. [34] »Otrzeźwcie się należycie, a nie grzeszcie: bo niektórzy nie mają znajomości Boga: mówię to dla zawstydzenia was. [35] »Ale powie kto: Jakoż zmartwychwstają umarli? albo w jakiem ukażą się ciele? [36] »Niemądry! To, co ty siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. [37] »A co siejesz, nie siejesz ciała, które ma być, ale gołe ziarno, jako naprzykład, pszeniczne, albo inne jakie. [38] »A Bóg mu daje ciało, jako chce: a każdemu nasieniu własne ciało. [39] »Nie każde ciało jest temże samem ciałem: ale inne jest u ludzi, inne u czworonożnych, inne u ptaków, inne u ryb. [40] »Są też ciała niebieskie, i ciała ziemskie: aleć inna jest jasność niebieskich, a inna ziemskich. [41] »Inna jasność słońca, inna jasność księżyca, a inna jasność gwiazd. Bo gwiazda od gwiazdy różna jest w jasności. [42] »Tak też jest i ze zmartwychwstaniem ciała. Wsiewa się skazitelne, powstanie nieskazitelne: [43] »Wsiewa się szpetne, powstanie chwalebne: wsiewa się słabe, powstanie mocne: [44] »wsiewa się ciało zmysłowe, powstanie ciało duchowne. Jeśli jest ciało zmysłowe, jest i duchowne: [45] »jak napisano: Stał się pierwszy człowiek Adam istotą żyjącą: Adam ostatni, duchem ożywiającym. [46] »Nie pierwsze jednak duchowne: ale wprzód cielesne, a potem duchowne. [47] »Pierwszy człowiek z ziemi, ziemski jest: wtóry człowiek z nieba, niebieski. [48] »Jaki ziemski, tacy i ziemscy: a jaki niebieski, tacy i niebiescy. [49] »Przetoż jakośmy nosili obraz ziemskiego, tak nośmy obraz niebieskiego. [50] »A to wam mówię, bracia, że ciało i krew królestwa Bożego posiąść nie mogą: ani skazitelność nieskazitelności nie osięgnie. [51] »Oto powiadam wam tajemnicę: Wszyscyć zmartwychwstaniemy, ale nie wszyscy odmienieni będziemy. [52] »Nagle, w mgnieniu oka, na odgłos trąby ostatecznej: bo zabrzmi trąba, a umarli powstaną nieskażeni, a my będziemy przemienieni. [53] »Boć musi to skazitelne przyoblec nieskazitelność: i to śmiertelne przyoblec nieśmiertelność. [54] »A gdy to śmiertelne przyoblecze nieśmiertelność, tedy się stanie słowo, które jest napisane: Pożarta jest śmierć w zwycięstwie. [55] »Gdzież jest, o śmierci! zwycięstwo twe? gdzież jest, o śmierci! oścień twój? [56] »A oścień śmierci jest grzech: a moc grzechu, zakon. [57] »A dzięki niech będą Bogu, który nam dał zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. [58] »A tak, bracia moi mili, bądźcie stateczni i niewzruszeni: z zapałem pracujcie zawsze około roboty Pańskiej, wiedząc, iż praca wasza nie jest daremna w Panu. 
«  1 List do Koryntian 14 1 List do Koryntian 15 1 List do Koryntian 16  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.