« 2Krn 36:9 2 Księga Kronik 36:10 2Krn 36:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA gdyż się okrąg roczny toczył [się], posłał krol Nabuchodonozor ty, jiż ji przywiedli do Babiłona a s nim wnieśli wszytki drogie sędy domu bożego, a ustawił krolem Sedechyjasza, stryja jego, nad Judą, i nad Jerusalemem.
2.WUJEK.1923A gdy rok wychodził, posłał król Nabuchodonozor, którzy go przywiedli do Babilonu, zabrawszy zaraz co najdroższe naczynia domu Pańskiego: a królem postanowił Sedecyasza, stryja jego, nad Juda i nad Jeruzalem.
3.GDAŃSKA.1881Potem po roku posłał król Nabuchodonozor, i kazał go przywieść do Babilonu, i z naczyniem kosztownem domu Pańskiego, a postanowił królem Sedekijasza, brata jego, nad Judą i nad Jeruzalemem.
4.GDAŃSKA.2017Na początku roku król Nabuchodonozor posłał po niego i kazał go przyprowadzić do Babilonu, razem z kosztownymi naczyniami domu PANA, a królem nad Judą i Jerozolimą ustanowił jego brata Sedekiasza.
5.KRUSZYŃSKIPo upływie roku wysłał król Nebukadneccar i sprowadził go do Babilonu wraz z naczyniami kosztownymi domu Bożego; Sedecjasza zaś, brata jego, naznaczył królem nad Judą i Jerozolimą.
6.TYSIĄCL.WYD5Z początkiem roku Nabuchodonozor posłał po niego i kazał go uprowadzić do Babilonu wraz z drogocennymi naczyniami świątyni Pańskiej, a w jego miejsce ustanowił jego brata, Sedecjasza, królem nad Judą i Jerozolimą.
7.BRYTYJKANa przełomie roku przesłał król Nebukadnesar rozkaz, aby sprowadzić go do Babilonu wraz z drogocennymi przyborami świątyni Pańskiej, a królem nad Judą i Jeruzalemem ustanowił Sedekiasza, jego brata.
8.POZNAŃSKAPo roku król Nebukadnezar rozkazał przywieść go do Babilonu, razem z cennymi sprzętami ze Świątyni Jahwe, a królem nad Judą i Jeruzalem ustanowił jego brata Sedecjasza.
9.WARSZ.PRASKAPod koniec roku Nabuchodonozor kazał go uprowadzić do Babilonu. Zabrał też wszystkie cene przedmioty ze świątyni Jahwe. Królem nad Judą i Jerozolimą ustanowił Sedejasza, brata Jojakina.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem, po roku, król Nabukadnecar posłał i kazał go przywieść do Babelu, wraz z kosztownym naczyniem Domu WIEKUISTEGO, a królem nad Judą i Jeruszalaim ustanowił jego brata Cydkjasza.
11.EIB.BIBLIA.2016Na przełomie roku król Nebukadnesar posłał rozkaz sprowadzenia go do Babilonu. Zabrano go tam więc wraz z drogocennymi przyborami ze świątyni PANA. Królem Judy i Jerozolimy został z woli Nebukadnesara krewny Jehojakina, Sedekiasz.