« Rzym 12:1 List do Rzymian 12:2 Rzym 12:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A nieprzypodobywajcie się wiekowi temu, ale przeobrażajcie się odnowieniem rozumu waszego, wdoznawanie siebie, co jest wola Boża, dobra i przyjemna i doskonała.
2.WUJEK.1923A nie bądźcie podobnymi temu światu; ale się przemieńcie w nowości umysłu waszego, abyście doświadczali, która jest wola Boża dobra i przyjemna i doskonała.
3.RAKOW.NTA nie przypodobywajcie się wiekowi temu; ale się przekształtujcie odnowieniem umysłu waszego, ku temu abyście doświadczali która jest wola Boża ona dobra, i przyjemna, i doskonała.
4.GDAŃSKA.1881A nie przypodobywajcie się temu światu, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża dobra, przyjemna i doskonała.
5.GDAŃSKA.2017A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga.
6.JACZEWSKIA w życiu swojem nie stosujcie się do zwyczajów tego świata, lecz odmieńcie sposób życia swego zgodnie z tem, jak odmienionym został duch wasz. Badajcie, czego Bóg od was żąda: co jest dobrem, co mu jest przyjemnem, co jest doskonałem.
7.SYMONA nie bądźcie podobnymi do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie ducha waszego, abyście wyrozumieli, jaka jest wola Boża; co dobre, co mu miłe, co doskonałe.
8.MARIAWICIA nie bądźcie podobnymi temu światu, ale się odnawiajcie w odnowieniu umysłu waszego, abyście doświadczali, która jest wola Boża dobra, i miła, i doskonała.
9.DĄBR.WUL.1973A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowę waszego ducha, abyście doświadczyli, jaka jest wola Boga: co (według niej) jest dobre, co miłe, a co doskonałe.
10.DĄBR.GR.1961A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowę umysłu, abyście doświadczyli, jaka jest wola Boga: co (według niej) jest dobre, co miłe, co doskonałe.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe.
12.BRYTYJKAA nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.
13.POZNAŃSKANie ulegajcie też obyczajom tego świata, lecz przemieniajcie się, odnawiając waszego ducha, abyście umieli rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe Bogu i doskonałe.
14.WARSZ.PRASKAI nie postępujcie według wzorów tego świata, lecz starajcie się o przemianę waszych myśli, żebyście mogli zrozumieć, czego Bóg od was chce – co jest dobre, co miłe Bogu i co prawdziwie doskonałe.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także nie dostosowujcie się do tego porządku, ale bądźcie przemieniani w odnawianiu waszego umysłu, aż do wybadania jaka jest wola Boga to jest odpowiednie, bardzo się podobające oraz doskonałe.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe.
17.TOR.PRZ.I nie upodabniajcie się do tego wieku, ale dajcie się przemieniać przez odnowienie waszego myślenia, abyście doświadczyli jaka jest wola Boża, co dobre, przyjemne i doskonałe.