« Flp 3:20 List do Filipian 3:21 Flp 4:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Który przeobrazi ciało podłości naszej, że będzie na tenże kształt z ciałem sławy jego, wedle siły, którą też może podbić sobie wszytko.
2.WUJEK.1923Który przemieni ciało podłości naszéj przypodobane ciału jasności swojéj wedle skuteczności, którą téż wszystko podbić sobie może.
3.RAKOW.NTKtóry przemieni ciało podłości naszej, ku temu aby się sstało ono przykształtowanym ciału chwały jego, wedle onej skutecznej mocy, którą też może on poddać sobie wszytkie rzeczy.
4.GDAŃSKA.1881Który przemieni ciało nasze podłe, aby się podobne stało chwalebnemu ciału jego, według skutecznej mocy, którą też wszystkie rzeczy sobie podbić może.
5.GDAŃSKA.2017On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie wszystko.
6.JACZEWSKIktóry ziemskie nasze ciało uczyni podobnem do swego ciała niebieskiego: a to cudem tej potęgi Bożej, mocą której stał się On Panem całego świata.
7.SYMONktóry przemieni ciało ziemskiej nizkości naszej, iżby podobnem się stało do ciała jasności jego, wedle dzielności, przez którą wszystko też mocen on podbić sobie.
8.MARIAWICIKtóry odnowi ciało poniżenia naszego, aby się stało podobne chwalebnemu Ciału Jasności Jego, według skutecznej mocy Swojej, którą też może podbić Sobie wszystko.
9.DĄBR.WUL.1973który przemieni ciało naszego uniżenia i upodobni je do ciała jasności swojej tą mocą, którą też może poddać sobie wszystko.
10.DĄBR.GR.1961który przemieni ciało naszego uniżenia i upodobni je do ciała chwały swojej tą mocą, którą też może poddać sobie wszystko.
11.TYSIĄCL.WYD5który przekształci nasze ciało poniżone w podobne do swego chwalebnego ciała tą mocą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować.
12.BRYTYJKAKtóry przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może.
13.POZNAŃSKAktóry przemieni nasze ciało poniżone i uczyni je podobnym do swego ciała uwielbionego swoją mocą, mogącą poddać wszystko pod Jego panowanie.
14.WARSZ.PRASKAOn to właśnie przemieni nasze ciało przemijające w ciało chwalebne, podobne do Jego ciała. Dokona zaś tego potęgą, jaką może poddać pod swoją władzę wszystko, co istnieje.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tego, który zmieni kształt naszego ciała poniżenia, na kształt będący tożsamy z jego ciałem chwały; gdyż on jest to w stanie uczynić z powodu mocy, oraz wszystko sobie podporządkować.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOn przekształci nasze upadłe ciała, nada im postać taką, jaką ma Jego ciało w chwale. Uczyni to tą mocą, którą również wszystko inne może sobie poddać.
17.TOR.PRZ.Który przekształci poniżone ciało nasze, aby stało się w swej postaci podobne ciału chwały Jego, według skutecznego działania Jego mocy, którą też wszystko może sobie podporządkować.