Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 1 List Piotra » Rozdział 1
«  List Jakuba 5 1 List Piotra 1 1 List Piotra 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Piotr Apostoł Jezusa Chrystusa do przebywających w rozproszeniu w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii –  [2] »wybranym zgodnie z wszechwiedzą Boga Ojca, przez uświęcenie Ducha, dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa: Łaska i pokój niech się w was pomnaża. [3] »Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa dla nadziei żywej, [4] »dla trwałego nieskalanego, niezniszczalnego dziedzictwa, zachowanego w niebiesiech dla was, [5] »których przez wiarę strzeże potęga Boża, aby zgotowane zbawienie objawiło się w chwili ostatecznej. [6] »Z tego się radujcie, choć teraz potrzeba i udręczyć się nieco rozmaitymi pokusami, [7] »aby próba wiary waszej, daleko cenniejsza niż zniszczalne złoto (które w ogniu próbują), okazała się dla chwały, czci i sławy w objawieniu Jezusa Chrystusa. [8] »Miłujecie go, choć go nie widzieliście, a i teraz nie widząc go, wierzycie, i radujecie się weselem niewymownym i chwalebnym, [9] »wyjednując sobie cel wiary waszej – zbawienie dusz. [10] »O tym zbawieniu myśleli i szukali go Prorocy, którzy prorokowali o łasce, jaka na was zstąpić miała, [11] »usiłując zrozumieć, na jaki czas i okoliczności wskazywał im Duch Chrystusowy, który zapowiadał cierpienia Chrystusa i następującą po nich chwałę. [12] »Objawiono im też, że nie dla samych siebie, ale dla was spełniali posługę przez zapowiadanie tego, co wam teraz oznajmione zostało za pośrednictwem głoszących Ewangelię, za sprawą Ducha Świętego zesłanego z niebios: są to rzeczy, w które wejrzeć pragnęliby aniołowie. [13] »Przeto czujni i gotowi umysłem, w prostocie wyczekujcie tej łaski, która wam będzie udzielona w objawieniu Jezusa Chrystusa. [14] »Jako synowie posłuszni, nie idąc za pożądliwościami dawnej nieświadomości waszej, [15] »ale na wzór świętego, który was wezwał, i wy w całym postępowaniu świętymi bądźcie. [16] »Napisane jest bowiem: Będziecie świętymi, bom i ja Święty jest. [17] »A jeżeli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynków, żyjecie w bojaźni w czasie przebywania waszego (na tym świecie). [18] »Wiecie bowiem, że nie dobrami skazitelnymi, srebrem albo złotem, zostaliście wyzwoleni z nędznego sposobu życia waszych ojców, [19] »ale cenną krwią Chrystusa, jako niezmazanego i niepokalanego baranka, [20] »który, choć był przeznaczony przed stworzeniem świata, dopiero u kresu czasów objawił się wam. [21] »Dzięki niemu wierzycie w Boga, który go wskrzesił z martwych i dał mu chwałę, abyście w Bogu pokładali wiarę i nadzieję waszą. [22] »Skoro w posłuszeństwie wobec prawdy oczyściliście dusze wasze dla miłości bratniej, w której nie masz obłudy, z głębi czystego serca kochajcie jedni drugich żarliwie, [23] »odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez słowo Boga, który żyje i trwa. [24] »Bo każdy człowiek jako trawa, a wszelka chwała jego jako kwiat polny. Uschła trawa i opadł kwiat, lecz słowo Pańskie trwa na wieki. [25] »A to jest właśnie owo słowo wam oznajmione. 
«  List Jakuba 5 1 List Piotra 1 1 List Piotra 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl