Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List do Rzymian » Rozdział 6
«  List do Rzymian 5 List do Rzymian 6 List do Rzymian 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Cóż więc powiemy? Mamyż trwać w grzechu, aby łaska obfitowała? [2] »Żadną miarą. Wszak myśmy umarli dla grzechu, jakże więc żyć jeszcze w nim mamy? [3] »Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy ochrzczeni jesteśmy w Chrystusie Jezusie, w śmierci jego ochrzczeni jesteśmy? [4] »Przez chrzest bowiem zostaliśmy razem z nim pogrzebani w śmierci, aby jako Chrystus zmartwychwstał przez chwałę Ojca, tak i my, byśmy w nowe życie wkroczyli. [5] »Bo jeśli zostaliśmy wszczepieni w podobieństwo śmierci jego, to i w zmartwychwstanie będziemy, [6] »wiedząc, że stary w nas człowiek został współukrzyżowany, aby zniszczone było ciało grzechu, oraz abyśmy już więcej nie służyli grzechowi. [7] »Kto bowiem umarł, wyzwolony jest z grzechu. [8] »Jeśliśmy jednak z Chrystusem umarli, wierzymy, że również z Chrystusem żyć będziemy, [9] »wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych więcej nie umiera i śmierć już nad nim nie zapanuje. [10] »Bo to, że umarł raz, stało się śmiercią dla grzechu, a że żyje, żyje Bogu. [11] »Tak i wy zrozumcie, żeście umarli dla grzechu, a żyjecie dla Boga w Chrystusie Jezusie. [12] »Niechże tedy nie panuje grzech w waszym śmiertelnym ciele, abyście mieli być posłuszni pożądliwościom jego. [13] »Ani też nie wydawajcie członków ciała waszego grzechowi na narzędzie nieprawości, lecz oddawajcie się Bogu, jako zmartwychpowstali i żyjący, a członki wasze na oręż sprawiedliwości Bożej. [14] »Grzech bowiem nad wami panować nie będzie, bo już nie jesteście pod Zakonem, ale pod łaską? [15] »Cóż więc? Czy mamy grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy pod Zakonem, ale pod łaską? Żadną miarą. [16] »Czyż nie wiecie, że jeżeli oddajecie się komu w służbę posłuszeństwa, sługami jesteście tego, kogo słuchacie, czy to grzechu – na śmierć, czy też posłuszeństwa – na sprawiedliwość. [17] »Bogu niech będą dzięki, że będąc sługami grzechu, staliście się z serca posłuszni nakazom tej nauki, której oddani jesteście. [18] »Uwolnieni bowiem od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości. [19] »Ludzkim sposobem przemawiam ze względu na przyrodzoną słabość waszą: jak bowiem wydawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, aby brnąć w nieprawość, tak teraz wydawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości dla uświęcenia. [20] »Bo kiedyście byli niewolnikami grzechu, wolni byliście od służby sprawiedliwości. [21] »I cóż za pożytek mieliście wówczas z tych rzeczy, których się teraz wstydzicie? Przecież ich końcem jest śmierć. [22] »Teraz wszakże, uwolnieni od grzechu i stawszy się sługami Bożymi, macie swój pożytek w uświęceniu, a za cel – życie wieczne. [23] »Albowiem zapłatą grzechu jest śmierć. A łaska Boża – to żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. 
«  List do Rzymian 5 List do Rzymian 6 List do Rzymian 7  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl