Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List do Rzymian » Rozdział 5
«  List do Rzymian 4 List do Rzymian 5 List do Rzymian 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Usprawiedliwieni więc z wiary, pokój wobec Boga zachowajmy przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, [2] »dzięki któremu mamy również przystęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. [3] »Ale nie tylko, bo chlubimy się i z ucisków, wiedząc, że ucisk sprawuje cierpliwość, [4] »a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. [5] »A nadzieja nie zawodzi, gdyż miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. [6] »Bo Chrystus, kiedyśmy jeszcze byli słabi, w swoim czasie umarł za niezbożnych. [7] »Nikt bowiem nie umiera za sprawiedliwego, chociaż mógłby się przecież ktoś odważyć umrzeć za człowieka dobrego. [8] »Ale Bóg miłość swoją ku nam okazuje przez to, że Chrystus za nas umarł w czasie, gdyśmy jeszcze grzesznikami byli. [9] »Teraz więc, gdyśmy usprawiedliwieni przez krew jego, tym bardziej przez niego zachowani będziemy od gniewu. [10] »Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, to tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie jego. [11] »Ale nie tylko, bo i chlubimy się w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. [12] »Dlatego też jak przez jednego człowieka wszedł grzech na ten świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przeszła, bo wszyscy zgrzeszyli. [13] »I przed Zakonem bowiem grzech był na świecie, lecz grzech nie był poczytany, bo Zakonu nie było. [14] »Ale śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza i nad tymi, którzy nie zgrzeszyli dopuszczając się przestępstwa podobnie jak Adam, będący wyobrażeniem tego, który miał przyjść. [15] »Ale nie taki dar, jakie było przestępstwo. Jeśli bowiem przez przestępstwo jednego umarło wielu, daleko obficiej spłynęła na wielu łaska Boża i dar w łasce jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. [16] »I nie tak jest z grzechem popełnionym przez jednego jak z darem. Albowiem sąd: za jeden grzech – potępienie; łaska zaś za wiele grzechów – usprawiedliwienie. [17] »Jeśli bowiem przez przestępstwo jednego człowieka śmierć przez niego panowała, daleko bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i dar sprawiedliwości, królować będą w żywocie przez jednego Jezusa Chrystusa. [18] »Przeto jak przez grzech jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok potępienia, tak też przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi usprawiedliwienie życia. [19] »Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka grzesznikami stało się wielu, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stanie się sprawiedliwymi. [20] »Zakon bowiem nastał potem, aby spotęgował się grzech. Ale gdzie spotęgował się grzech, tam tym obficiej spłynęła łaska, [21] »aby jako grzech królował na śmierć, tak i łaska przez sprawiedliwość królowała na życie wieczne przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. 
«  List do Rzymian 4 List do Rzymian 5 List do Rzymian 6  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl