Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Ewangelia Łukasza » Rozdział 23
«  Ewangelia Łukasza 22 Ewangelia Łukasza 23 Ewangelia Łukasza 24  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A całe ich zgromadzenie powstało i zawiedli go do Piłata. [2] »I poczęli go oskarżać mówiąc: Tego znaleźliśmy uwodzącego nasz naród i zakazującego płacić daniny cesarzowi i mówiącego, że jest Chrystusem-królem. [3] »I zapytał go Piłat: Tyś jest król żydowski? A on odpowiadając rzekł mu: Sam mówisz. [4] »A Piłat rzekł do przedniejszych kapłanów i do rzeszy: Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku. [5] »Lecz oni nalegali mówiąc: Podburza lud, ucząc po całej Judei, począwszy od Galilei aż dotąd. [6] »Posłyszawszy to, Piłat zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem. [7] »A gdy się dowiedział, że podlega władzy Herodowej, odesłał go do Heroda, który sam w owym czasie przebywał w Jerozolimie. [8] »Herod zaś ujrzawszy Jezusa bardzo się uradował, pragnął bowiem od dawna ujrzeć go, gdyż wiele o nim słyszał i spodziewał się, że ujrzy jaki cud przez niego dokonany. [9] »I zadawał mu wiele pytań. Ale on mu wcale nie odpowiadał. [10] »A przedniejsi kapłani i uczeni stali, usilnie go oskarżając. [11] »I wzgardził nim Herod ze swym wojskiem i naigrawał się z niego, a przyodziawszy go w białą szatę, odesłał do Piłata. [12] »I dnia owego Herod i Piłat stali się przyjaciółmi, chociaż przedtem byli sobie wrogami. [13] »Piłat tedy wezwawszy przedniejszych kapłanów, przełożonych i lud [14] »rzekł do nich: Wydaliście mi tego człowieka jakoby uwodzącego lud, a oto ja badając go w waszej obecności, nie znalazłem w nim żadnej winy w tym, o co go oskarżacie. [15] »Ani też Herod, bo go odesłał do was – oto nie dowiedziono mu nic godnego śmierci. [16] »Przeto ukarawszy go, wypuszczę. [17] »A powinien był na święto ułaskawić im jednego (z więźniów). [18] »Cała zatem rzesza zawołała społem: Strać go, a wypuść nam Barabasza! [19] »Ten zaś osadzony był w więzieniu za jakiś bunt wzniecony w mieście, i za zabójstwo. [20] »I przemówił powtórnie do nich Piłat, chcąc Jezusa uwolnić. [21] »Ale oni wołali mówiąc: Ukrzyżuj, ukrzyżuj go! [22] »A on po raz trzeci rzekł do nich: Cóż więc uczynił on złego? Nie znalazłem w nim nic, co zasługiwałoby na śmierć, ukarzę go więc i wypuszczę. [23] »Ale oni nalegali głośno, żądając, aby został ukrzyżowany. I potęgowały się ich krzyki. [24] »Piłat tedy postanowił spełnić ich żądanie. [25] »Ułaskawił więc tego, który za bunt i zabójstwo trzymany był w więzieniu, czego się domagali, a Jezusa wydał ich woli. [26] »A kiedy go prowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona Cyrenejczyka, powracającego z pola i włożyli na niego krzyż, aby niósł za Jezusem. [27] »I szła za nim wielka rzesza ludu i niewiast, które płakały i narzekały. [28] »A obróciwszy się Jezus rzekł do nich: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, ale same nad sobą płaczcie i nad dziećmi waszymi. [29] »Bo oto nadchodzą dni, kiedy mówić będą: Błogosławione niepłodne i łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. [30] »Wtedy zaczną mówić do gór: Padnijcie na nas! I do pagórków: Przykryjcie nas! [31] »Albowiem, jeśli to się dzieje z drzewem zielonym, cóż się z uschłym stanie? [32] »Prowadzono z nim także dwóch łotrów, aby ich stracić. [33] »A kiedy przybyli na miejsce, które się zowie Trupia Głowa, tam ukrzyżowali jego i łotrów, jednego po prawej, a drugiego po lewej stronie. [34] »Jezus zaś mówił: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A dzieląc się szatami jego rzucili losy. [35] »Lud zaś stał przypatrując się. A naśmiewali się z niego i przełożeni mówiąc: Innych ocalił, niechże ocali siebie, jeżeli jest Chrystusem, wybrańcem Bożym. [36] »Także i żołnierze naigrawali się z niego, przystępując i ocet mu podając [37] »ze słowami: Jeżeli jesteś królem żydowskim, wybaw samego siebie. [38] »Był też nad nim i napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: Ten jest król żydowski. [39] »A jeden z powieszonych łotrów bluźnił mu: Czyż nie jesteś Chrystusem? Wybawże samego siebie i nas. [40] »A drugi odpowiadając zgromił go, mówiąc: Nawet Boga się nie boisz, choć tę samą ponosisz karę? [41] »My co prawda sprawiedliwie, słuszną bowiem zapłatę za uczynki odbieramy, ten wszakże nic złego nie uczynił. [42] »I mówił: Jezusie, wspomnij na mnie, gdy przybędziesz do Królestwa twego. [43] »A on rzekł mu: Zaprawdę powiadam tobie, dziś ze mną będziesz w raju. [44] »A była już prawie godzina szósta i ciemności zaległy całą ziemię aż do godziny dziewiątej, [45] »bo zaćmiło się słońce. Wtedy też zasłona świątyni rozdarła się w pośrodku. [46] »A Jezus wołając głosem wielkim, rzekł: Ojcze, w ręce twoje oddaję ducha mego. A to powiedziawszy skonał. [47] »Setnik zaś widząc, co się stało, wielbił Boga mówiąc: Zaiste człowiek ten był sprawiedliwym. [48] »I cała rzesza tych, którzy się zeszli na to widowisko, ujrzawszy co się stało, powracała bijąc się w piersi. [49] »Tymczasem wszyscy znajomi jego stali z daleka, przypatrując się wraz z niewiastami, które przyszły były za nim z Galilei. [50] »A oto mąż imieniem Józef z Arymatei, miasta judzkiego, który był senatorem, człowiek dobry i sprawiedliwy, [51] »nie godzący się z tym, co uradzili i wypełnili, a oczekujący Królestwa Bożego; [52] »ten przyszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusowe. [53] »I zdjąwszy owinął w prześcieradło, i złożył je w wykutym grobowcu, w którym nikt jeszcze nie był położony. [54] »A był to dzień Przygotowania i nadchodził szabat. [55] »Przybyły też i niewiasty, które przyszły za nim z Galilei, widziały grób i jak złożono ciało jego. [56] »A wróciwszy, przygotowały wonności i maści, nic wszakże nie czyniąc w szabat według przykazania. 
«  Ewangelia Łukasza 22 Ewangelia Łukasza 23 Ewangelia Łukasza 24  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl