Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Ewangelia Łukasza » Rozdział 1
«  Ewangelia Marka 16 Ewangelia Łukasza 1 Ewangelia Łukasza 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ponieważ wielu już usiłowało ułożyć opis zdarzeń, które wśród nas są przedmiotem niezachwianej wiary, [2] »jak nam przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami Ewangelii, [3] »postanowiłem i ja, dostojny Teofilu, zbadawszy wszystko dokładnie od pierwszej chwili opisać ci to w należytym porządku, [4] »abyś się przekonał o pewności nauk, które otrzymałeś. [5] »Był za dni Heroda, króla Judei, pewien kapłan imieniem Zachariasz, ze zmiany Abiasza. I miał żonę z córek Aaronowych, a imię jej Elżbieta. [6] »A byli oboje sprawiedliwi przed Bogiem, zachowując bez zarzutu wszystkie przykazania i ustawy Pańskie, [7] »I nie mieli dziecka, gdyż Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w wieku podeszłym. [8] »Stało się tedy, gdy sprawował urząd kapłański przed Bogiem w kolejności zmiany swojej, [9] »że według zwyczaju przyjętego przez kapłanów przyszła na niego kolej przez losowanie, aby wejść do świątyni Pańskiej i złożyć ofiarę kadzielną. [10] »A wielkie mnóstwo ludu stało na zewnątrz, modląc się w czasie kadzenia. [11] »I ukazał mu się Anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzielnego. [12] »A Zachariasz zatrwożył się, ujrzawszy go, i lęk go ogarnął. [13] »I rzekł do niego Anioł: Nie lękaj się, Zachariaszu, wysłuchana jest bowiem prośba twoja. Żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. [14] »I będziesz się radował i weselił, a wielu z narodzenia jego będzie się radować. [15] »Będzie bowiem wielki przed Panem, wina i sycery pić nie będzie, a Duchem Świętym będzie napełniony jeszcze w żywocie matki swojej. [16] »I wielu synów izraelskich nawróci do Pana Boga ich, [17] »a sam wyprzedzi go w duchu i mocy Eliaszowej, aby zwrócił serca ojców ku dzieciom, a niewierzących ku roztropności sprawiedliwych, by przygotował Panu lud doskonały. [18] »I rzekł Zachariasz do Anioła: Jakże to poznam? Jestem przecież starzec, a i żona moja podeszła w latach swoich. [19] »I odpowiadając Anioł rzekł mu: Jam jest Gabriel, który stoję przed obliczem Bożym, a posłany jestem, abym przemówił do ciebie i zwiastował ci tę nowinę radosną. [20] »A oto staniesz się niemy i nie będziesz mógł mówić, aż do dnia, w którym się to stanie, dlatego żeś nie uwierzył słowom moim, które się w swoim czasie spełnią. [21] »A lud oczekiwał Zachariasza i dziwił się, że tak długo przebywał w świątyni. [22] »A wyszedłszy nie mógł do nich mówić. I poznali, że miał widzenie w świątyni. A on dawał im znaki i pozostał niemym. [23] »I stało się, kiedy upłynęły dni jego urzędowania, że wrócił do swego domu. [24] »A wkrótce po tym Elżbieta, żona jego, poczęła dziecię i kryła się przez pięć miesięcy mówiąc: [25] »Tak mi Pan uczynił we dni, w które na mnie wejrzał, aby uwolnić mię z niesławy mojej między ludźmi. [26] »A miesiąca szóstego posłany był Anioł Gabriel od Boga do miasta galilejskiego, które zwano Nazaret, [27] »do Panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a imię Panny Maryja. [28] »I wszedłszy do niej rzekł: Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą (błogosławionaś ty między niewiastami). [29] »A ona zatrwożyła się na słowa jego i rozważała, co by to było za pozdrowienie. [30] »I rzekł jej Anioł: Nie lękaj się, Maryjo, albowiem znalazłaś łaskę u Boga! [31] »Oto poczniesz i porodzisz syna, a nadasz mu imię Jezus. [32] »Ten będzie wielki i nazwany będzie Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg stolicę Dawida, ojca jego, i będzie królował nad domem Jakubowym na wieki, [33] »a królestwu jego nie będzie końca. [34] »A Maryja rzekła do Anioła: Jakże się to stanie, skoro męża nie znam? [35] »I odpowiadając Anioł rzekł jej: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego cię zacieni. Przeto i co się narodzi święte, będzie nazwane Synem Bożym. [36] »A oto Elżbieta, krewna twoja, i ona poczęła w starości swojej dziecię, a jest to już szósty miesiąc dla tej, którą zowią niepłodną: [37] »bo nie masz nic niemożliwego u Boga. [38] »I rzekła Maryja: Otom ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. I odszedł od niej Anioł. [39] »Powstawszy tedy Maryja w one dni, udała się spiesznie w okolicę górzystą do miasta Judy. [40] »I weszła do domu Zachariasza, i pozdrowiła Elżbietę. [41] »I stało się, skoro usłyszała Elżbieta pozdrowienie Maryi, poruszyło się dziecię w łonie jej i napełnioną została Elżbieta Duchem Świętym, [42] »i zawołała głosem wielkim, mówiąc: Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twego. [43] »A skądże mi to, że przyszła matka Pana mego do mnie? [44] »Oto bowiem, skoro zabrzmiał głos pozdrowienia twego w uszach moich, poruszyło się z radością dziecię w łonie moim. [45] »A błogosławiona ta, co uwierzyła, że wypełni się, co jej oznajmiono od Pana. [46] »I rzekła Maryja: Uwielbia dusza moja Pana. [47] »I rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. [48] »Iż wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Bo oto odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody. [49] »Albowiem uczynił mi wielkie rzeczy. On, który możny jest i święte imię Jego. [50] »A miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. [51] »Okazał moc swego ramienia. Rozproszył pysznych w zamysłach ich serc. [52] »Strącił mocarzy z tronów, a wywyższył poniżonych. [53] »Łaknących obsypał dobrami, a bogaczy z niczym odprawił. [54] »Przygarnął w opiekę Izraela, sługę swego, przez pamięć na miłosierdzie swoje, [55] »jako mówił do ojców naszych, Abrahamowi i potomstwu jego na wieki. [56] »A Maryja pozostała z nią około trzech miesięcy i wróciła do domu swego. [57] »A Elżbiecie wypełnił się czas rozwiązania i porodziła syna. [58] »I usłyszeli sąsiedzi i krewni jej, że Pan okazał jej swe wielkie miłosierdzie, i radowali się wespół z nią. [59] »I stało się, że przybyli dnia ósmego, aby obrzezać dzieciątko; i chcieli nazwać je imieniem jego ojca Zachariasza. [60] »I odrzekła matka jego: Żadną miarą! Ale Janem będzie nazwany. [61] »I rzekli do niej: Nie masz nikogo w rodzie twoim, którego by zwano tym imieniem. [62] »I pytali przez znaki ojca jego, jak by go zechciał nazwać. [63] »On tedy zażądał tabliczki i napisał słowa: Jan jest jego imię. I zdumieli się wszyscy. [64] »A w tejże chwili otwarły się usta jego i język jego i mówił, wielbiąc Boga. [65] »I padł strach na wszystkich ich sąsiadów, a po całej górzystej okolicy judzkiej rozniosła się wieść o tym zdarzeniu. [66] »A wszyscy, którzy o tym posłyszeli, rozmyślali o tym, zapytując samych siebie: Czymże stanie się to dziecię? Albowiem ręka Pańska była z nim. [67] »A ojciec jego, Zachariasz, napełniony Duchem Świętym mówił prorokując: [68] »Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził i odkupił lud swój. [69] »Potęgę zbawienia wzbudził nam w rodzie Dawida, sługi swego. [70] »Jako od wieków zapowiadał był przez usta świętych Proroków swoich, [71] »że nas wybawi od nieprzyjaciół naszych i z ręki wszystkich, co nas nienawidzą. [72] »Miłosierdzie ojcom naszym okaże, pomny na święte przymierze swoje, [73] »według przysięgi, jaką złożył wobec Abrahama, ojca naszego, że sprawi to, [74] »byśmy bez trwogi służyć mu mogli, z rąk nieprzyjaciół naszych uwolnieni. [75] »W świątobliwości i sprawiedliwości w jego obliczu po wszystkie dni nasze. [76] »A ty, dziecię, nazwane będziesz Prorokiem Najwyższego, albowiem pójdziesz przed Panem, aby przygotować drogę Jego. [77] »Aby ludowi jego dał poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów jego –  [78] »przez zmiłowanie się Boga naszego, który miłosiernie wejrzy na nas – On, światłość wschodząca z wysoka. [79] »By oświecić tych, którzy są w ciemnościach i którzy mrokiem śmierci są spowici. By kroki nasze wieść drogą pokoju. [80] »A dziecię rosło i umacniało się w duchu i przebywało na miejscach pustynnych aż do czasu ukazania się swego w Izraelu. 
«  Ewangelia Marka 16 Ewangelia Łukasza 1 Ewangelia Łukasza 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl