Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Hebrajczyków » Rozdział 10
«  List do Hebrajczyków 9 List do Hebrajczyków 10 List do Hebrajczyków 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zakon bowiem, mając tylko cień dóbr przyszłych, a nie rzeczywistą postać rzeczy, nie może nigdy temiż samemi ofiarami, składanemi ustawicznie rok w rok, uczynić sprawiedliwymi tych, którzy przystępują z niemi: [2] »boć inaczej zaprzestaliby byli ofiarować je: ci bowiem, którzy je przynosili, raz oczyszczeni, jużby się nie poczuwali w sumieniu do żadnego grzechu. [3] »Tymczasem co roku ponawiano przy nich przypominanie grzechów. [4] »Bo też i być nie mogło, iżby krew wołów i kozłów gładziła grzechy. [5] »To też Chrystus przychodząc na świat tak mówił: "Ofiary i daru nie chciałeś, aleś utworzył mi ciało: [6] »całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się tobie: [7] »tedym rzekł: Oto idę! jak jest napisano o mnie w zwoju księgi, abym pełnił, o Boże, wolę twoją". [8] »Otóż mówiąc najpierw: "Ofiary i daru całopalenia i ofiary za grzech nie chciałeś, ani się podobały tobie": a były to ofiary zgodne z zakonem: [9] »a potem dodając: "Tedym rzekł: Oto idę! abym pełnił wolę twoją, znosi tamto pierwsze, to jest ofiary, aby natomiast postawił to drugie, to jest pełnienie woli Bożej: [10] »z której to woli jesteśmy poświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. [11] »A tak podczas gdy tam każdy kapłan stoi codzień, pełniąc swój urząd i ofiarując często też same ofiary, które nie mogą nigdy zgładzić grzechu: [12] »ten, ofiarowawszy jedną ofiarę za grzechy, siedzi na zawsze po prawicy Bożej, [13] »tego już tylko oczekując, aż "nieprzyjaciele jego będą położeni podnóżkiem stóp jego". [14] »Albowiem jedną ofiarą sprawiedliwym uczynił na wieki tych, których poświęca. [15] »Poświadcza to nam i Duch święty. Powiedziawszy bowiem: [16] »"Oto jest przymierze, które zawrę z nimi po onych dniach, mówi Pan. Prawa moje włożę w serca ich, i na umysłach ich napiszę je", [17] »dodał: "A grzechów i nieprawości ich pamiętać już więcej nie będę". [18] »A gdzie jest odpuszczenie grzechów, tam niemasz już ofiary za grzech. [19] »Mając tedy, bracia, zapewnione przez krew Chrystusową wejście do Świątnicy, [20] »dokąd poświęcił on nam drogę nową i żywą przez zasłonę, to jest przez ciało swoje: [21] »i mając tak wielkiego kapłana nad domem Bożym, [22] »przystąpmy do niego z sercem szczerem i z wiarą pełną: oczyszczeni na sercach od złego sumienia przez pokropienie, i obmyci na ciele wodą czystą. [23] »Trzymajmy się niezachwianie wyznania nadziei naszej (boć wierny jest, który obiecał), [24] »i przypatrujmy się jedni drugim dla pobudzania siebie nawzajem do miłości i do dobrych uczynków. [25] »Nie opuszczajcie spólnych zebrań waszych, jak to niektórzy czynić zwykli: lecz raczej dodawajcie sobie otuchy, a to tem bardziej, że już widzicie zbliżający się dzień. [26] »Bo jeślibyśmy grzeszyli rozmyślnie po otrzymaniu znajomości prawdy, jużby nam nie pozostało ofiary za grzech, [27] »lecz ono straszliwe oczekiwanie sądu, i ogień zawistny, który ma pożreć przeciwników. [28] »Kto narusza zakon Mojżeszowy, umiera bez miłosierdzia na słowo dwóch albo trzech świadków: [29] »o ileż, myślicie, sroższe ściągnie na siebie karania ten, ktoby syna Bożego podeptał, i krew przymierza, przez którą poświęcony został, za krew pospolitą poczytał, i Ducha łaski znieważył? [30] »Wszak wiemy, kto jest ten, który powiedział: "Mojać jest pomsta, a ja oddam". I jeszcze: "Pan będzie sądził lud swój". [31] »Strasznoć jest wpaść w ręce Boga żywego! [32] »Przypomnijcie sobie dni dawne, kiedy zaraz po swem oświeceniu srogą wytrzymaliście nawałę utrapień: [33] »stając się bądź sami widowiskiem w urąganiu i uciskach, bądź towarzyszami tych, którzy w podobnem byli udręczeniu. [34] »Boście i z uwięzionymi spółcierpieli, i zrabowanie mienia waszego przyjęliście z weselem, wiedząc, że posiadacie majętność lepszą i trwałą. [35] »Nie traćcież ufności waszej, która ma wielką zapłatę. [36] »Potrzeba wam tylko cierpliwości, abyście, pełniąc wolę Bożą, dostąpili skutku obietnic. [37] »Chwila jeszcze, chwileczka, a "przyjdzie ten, który ma przyjść, i nie omieszka. [38] »A sprawiedliwy mój z wiary żyje: lecz kto się cofnie, w takim nie podoba sobie dusza moja". [39] »Ale co do nas, my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają ku zagubie, lecz jesteśmy ludźmi wiary ku zbawieniu duszy. 
«  List do Hebrajczyków 9 List do Hebrajczyków 10 List do Hebrajczyków 11  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.