Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Rzymian » Rozdział 1
  List do Rzymian 1 List do Rzymian 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany Apostoł, przeznaczony do opowiadania Ewangelji Bożej, [2] »którą już przedtem obiecał był Bóg przez Proroków swoich w Księgach świętych [3] »o Synu swoim, który stał się synem Dawida, wedle ciała, [4] »który objawił się Synem Bożym w mocy, wedle ducha świętości, przez powstanie z martwych, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym: [5] »przez którego wzięliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia jego przywodzili do posłuszeństwa wierze wszystkie narody, [6] »pomiędzy którymi jesteście i wy, wezwani już do Jezusa Chrystusa. [7] »Wszystkim, którzy są w Rzymie, miłym Bogu, powołanym świętym. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. [8] »A najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, iż wiara wasza słynie po całym świecie. [9] »Bo świadkiem mi jest Bóg, któremu z duszy swej służę w Ewangelji Syna jego, że nieustannie pamiętam o was: [10] »i że w modlitwach moich zawsze o to proszę, by mi się jako udało nareszcie z woli Bożej przybyć do was. [11] »Albowiem pragnę was widzieć, abym użyczył wam nieco łaski duchownej ku umocnieniu was: [12] »a raczej, abym i sam się pokrzepił śród was przez wiarę, która jest nam wspólna, waszą i moją. [13] »A nie chcę, abyście i o tem wiedzieć nie mieli, że nieraz już wybierałem się w drogę do was, (alem dotychczas był zatrzymany), abym, jako między innymi narodami, tak też i między wami miał jaki pożytek: [14] »gdyż grekom i niegrekom, mądrym i niemądrym, winien jestem: [15] »tak, iż co do mnie, gotówem opowiadać Ewangelję i wam, którzyście w Rzymie. [16] »Bo ja się nie wstydzę Ewangelji, ponieważ jest ona mocą Bożą ku zbawieniu każdego wierzącego, tak żyda najpierw jak i greczyna: [17] »objawia bowiem, iż sprawiedliwość, której Bóg udziela człowiekowi, otrzymuje się przez wiarę, i stoi wiarą: według tego, co jest napisano: "A sprawiedliwy z wiary żyje". [18] »Z nieba bowiem objawia się gniew Boży na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość gnębią poznaną prawdę Bożą. [19] »To bowiem, co o Bogu wiedzieć można, jawne jest dla nich: gdyż Bóg im to objawił. [20] »Bo niewidzialne doskonałości jego, od stworzenia świata z dzieł jego widzialnemi się stały dla naszego umysłu, jak wieczna moc jego i bóstwo: tak, iż od winy wymówić się oni nie mogą: [21] »że, gdy znali Boga, nie chwalili go jako Boga, ani mu dziękowali, lecz znikczemnieli w swych myślach, i zaćmione zostało bezrozumne serce ich. [22] »Wydając siebie za mądrych, głupimi się stali. [23] »I odmienili chwałę nieskazitelnego Boga w obraz podobny do człowieka śmiertelnego, ptaków, zwierząt czworonogich i płazów. [24] »Bóg przeto podał ich w żądzę własnego ich serca, w nieczystość, aby między sobą ciała swe sromocili. [25] »A że prawdę Bożą odmienili w kłamstwo, i chwalili, i służyli stworzeniu raczej, niż Stworzycielowi, który jest błogosławiony na wieki. Amen: [26] »Bóg przeto podał ich w namiętności sromotne. Albowiem kobiety ich odmieniły przyrodzony stosunek z płcią inną w stosunek przeciwny przyrodzeniu: [27] »podobnież i mężczyźni, zaniechawszy przyrodzonego stosunku z kobietą, zapalili się w swych żądzach jeden ku drugiemu: mężczyźni z mężczyznami płodzili sromotę, odnosząc na sobie słuszną zapłatę swego obłędu. [28] »A jako oni nie dbali o to, by uznawali Boga, tak Bóg też podał ich w umysł wypaczony, aby czynili, co nie przystoi: [29] »skąd pełni są wszelkiej niesprawiedliwości, złości, porubstwa, łakomstwa, niegodziwości; pełni zazdrości, mężobójstwa, swarów, zdrady, złośliwości: plotkarze, [30] »obmówcy, nienawidzący Boga, oszczercy, pyszni, zuchwali, wynalazcy nowych zbrodni, rodzicom nieposłuszni, [31] »bezrozumni, wiarołomni, bez serca, nieprzejednani, niemiłosierni. [32] »Aczkolwiek bowiem wiedzieli, że Bóg jest sprawiedliwy, tego jednak zrozumieć nie chcieli, że którzy takie rzeczy czynią, winni są śmierci; a nie tylko którzy je czynią, ale i ci, którzy je w drugich pochwalają. 
  List do Rzymian 1 List do Rzymian 2  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.