Teksty » Ewangelia Święta - ks. E.Grzymała » Ewangelia Marka » Rozdział 3
«  Ewangelia Marka 2 Ewangelia Marka 3 Ewangelia Marka 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I wszedł znowu do bóżnicy a był tam człowiek, który miał rękę uschłą. [2] »I podstrzegali go, czy będzie uzdrawiał w szabat, aby go oskarżyć. [3] »I rzekł do człowieka z uschłą ręką: Wyjdź na środek. [4] »I zapytał ich: Godzi się w szabat dobrze czynić czy źle? uratować życie czy odebrać? Lecz oni milczeli. [5] »I spoglądając na nich z gniewem, a bolejąc nad ślepotą ich serca, rzekł do człowieka: Wyciągnij rękę twoją. I wyciągnął i została mu ręka przywrócona. [6] »A faryzeusze po wyjściu, zebrali się wraz ze stronnikami Heroda na naradę przeciw niemu, jakby go zgubić. [7] »Tymczasem Jezus odszedł wraz z uczniami w stronę morza; a wielka rzesza z Galilei, i z ziemi żydowskiej szła za nimi; [8] »i z Jerozolimy też, i z Idumei i z Zajordanja. Nawet z okolic Tyru i Sydonu, kiedy posłyszano o tem, co czynił, poszły do niego tłumy. [9] »Żeby zaś uniknąć ścisku ze strony tłumu, kazał uczniom trzymać łódź na pogotowiu. [10] »Wielu bowiem uzdrawiał, tak iż cisnął się do niego, żeby się go dotknąć, każdy, kto był chory. [11] »A duchy nieczyste na jego widok, cześć mu oddawały, głośno wyznając: [12] »Tyś jest Syn Boży. I mocno je gromił, żeby go nie wydawały. [13] »Wstąpił potem na górę, wzywając za sobą kogo sam chciał, i poszli za nim. [14] »Tam wybrał sobie dwunastu, którzy mieli z nim zostać, których miał posłać na przepowiadanie słowa i  [15] »dał im władzę leczyć niemoce i wypędzać złe duchy. [16] »I dał Szymonowi imię Piotr; [17] »Jakóba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakóbowego, których nazwał Boanerges t.j. synami gromu; [18] »Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakóba syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Chananejczyka i  [19] »Judasza Iskarjotę, który go zdradził. [20] »Poczem wrócili do domu i znowu lud się zgromadził, tak że się nawet posilić nie mogli. [21] »Gdy się o tem dowiedzieli jego krewni, przyszli po niego; mówili między sobą: Że rozum postradał. [22] »A uczeni, którzy przybyli z Jerozolimy, wyrażali się: że ma Belzebuba i przez księcia szatanów złe duchy wypędza. [23] »A zwoławszy ich tak im mówił w przypowieściach: Jak może szatan wypędzać szatana? [24] »Jeżeli państwo na niezgodzie stoi, długo się nie ostoi takie państwo. [25] »I jeżeli w jakim domu niezgoda panuje, nie może się ostać dom taki. [26] »I jeśli szatan sam przeciwko sobie się buntuje, nie może się ostać, ale zginąć musi. [27] »Nikt nie może wejść do domu mocarza i zabrać mu rzeczy, jeżeliby go przedtem nie związał, dopiero wtedy dom jego obrabować może. [28] »Zaiste powiadam wam, że będą ludziom odpuszczone wszelkie grzechy i bluźnierstwa, jakie usta ich wymówią; [29] »ale ktoby bluźnił przeciwko Duchowi świętemu, nie ma odpuszczenia na wieki, ale na wieki będzie winieni grzechu. [30] »Dlatego iż mówili: Ma ducha nieczystego. [31] »Przyszli do niego matka i bracia jego a stojąc na dworze kazali go zawołać. [32] »Tłum ludu otaczał go wokoło, a właśnie oznajmiają mu: Oto matka twoja i bracia twoi przed domem szukają ciebie. [33] »A on w odpowiedzi tak im rzecze: Któż jest matka moja i bracia moi? [34] »I obejmując wzrokiem tych, co około niego siedzieli, rzekł: Oto matka moja i bracia moi. [35] »Albowiem ktoby czynił wolę Bożą, ten bratem moim i siostrą moją i matką moją jest. 
«  Ewangelia Marka 2 Ewangelia Marka 3 Ewangelia Marka 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: ks. Edward Grzymała, "Ewangelja Święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Nowe Tłumaczenie popularne w nowoczesnym języku komentowane przez Katechizm i Brewjarz z dodatkiem Modlitw Chrześcijanina", Towarzystwo Św. Pawła - dla Apostolstwa prasy Instytut misyjny, 1936. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl