Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Dzieje Apostolskie » Rozdział 1
«  Ewangelia Jana 21 Dzieje Apostolskie 1 Dzieje Apostolskie 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W pierwszem opowiadaniu, Teofilu, zebrałem to wszystko, co było początkiem czynów i słów Jezusowych, [2] »aż do dnia, w którym został wzięty do nieba przez Ducha Świętego, gdy pouczył Apostołów, przez Siebie wybranych. [3] »Im też po swej męce stawił się żywym, w wielu znakach: bo ukazywał się im przez dni czterdzieści i mówił o tem, co dotyczy królestwa Bożego. [4] »A przy wśpólnem posilaniu się polecił im, by z Jerozolimy nie odchodzili, ale czekali na Obietnicę Ojca, o której - rzecze - z ust moich słyszeliście: [5] »że mianowicie Jan chrzcił tylko wodą, wy zaś będziecie ochrzczeni Duchem Świętym po tych dniach niewielu. [6] »A gdy oni się zeszli, zapytali Go, mówiąc: Panie! czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? [7] »Ale On im odrzekł: Nie wasza to rzecz znać czasy czy chwile, które Ojciec Sobie zachował do własnego rozporządzenia. [8] »Wy natomiast otrzymacie moc, gdy Duch Święty zstąpi na was, i będziecie Mi świadkami w Jeruzalem i po całej Judei i Samaryi i aż po krańce ziemi. [9] »A to rzekłszy, został podniesiony w ich oczach, a obłok zabrał Go z przed ich oczu. [10] »A gdy pilnie patrzyli za Nim, do nieba idącym, oto dwaj mężowie w szatach białych stanęli przy nich. [11] »Rzekli oni: Mężowie galilejscy! czemu stoicie zapatrzeni w niebo? Ten Jezus, który od was w niebo został wzięty, przyjdzie tak, jakoście Go widzieli, idącego do nieba. [12] »Wtedy wrócili do Jerozolimy, z góry, zwanej Oliwną, która leży blizko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. [13] »A gdy tam weszli, udali się do wieczernika, gdzie przebywali: Piotr i Jan, Jakób i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakób Alfeuszowy i Szymon Gorliwiec, i Juda Jakóbów. [14] »Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie wraz z niewiastami, i z Maryą, Matką Jezusa, i z braćmi Jego. [15] »A w dni owe Piotr powstał pośród braci - a był poczet zebranych prawie stu dwudziestu osób - i przemówił: [16] »Mężowie Bracia! Musiało się spełnić Pismo, które przez usta Dawida zapowiedział Duch Święty o Judaszu, co był przewodnikiem tych, którzy pojmali Jezusa, [17] »a należał do naszego grona i dostąpił współuczestnictwa w tem posługiwaniu. [18] »On wprawdzie nabył pole z zapłaty za niegodziwość, ale powiesiwszy się, rozpękł się na pół, a wszystkie jego wnętrzności wypłynęły. [19] »I rozgłosiło się to wśród wszystkich mieszkańców Jerozolimy, tak iż nazwano ową rolę w ich własnym języku: Hakeldama, to jest: Polem Krwi. [20] »Napisano bowiem w księdze Psalmów: »Niech ich namiot stanie się pustką, i nikt nie będzie, ktoby w nim mieszkał«. a także: »jego też urząd niech inny zabierze». [21] »A przeto trzeba, aby z tych mężów, co się z nami zbierali przez cały czas, w którym Pan Jezus przebywał wśród nas, [22] »począwszy od chrztu Janowego aż po dzień Jego wniebowstąpienia, aby - mówię - jeden z nich był wraz, z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. [23] »I stawiono dwóch: Józefa zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i Macieja. [24] »I modlono się słowy: Ty, Panie, znawco serc wszystkich, okaż, kogoś z tych dwóch wybrał, [25] »aby zajął miejsce tego posługiwania i apostolstwa, z którego Judasz odpadł, by odejść na miejsce sobie przynależne. [26] »I rozdano im losy; - a los padł na Macieja, i doliczono go do jedenastu Apostołów. 
«  Ewangelia Jana 21 Dzieje Apostolskie 1 Dzieje Apostolskie 2  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl