Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Ewangelia Jana » Rozdział 4
«  Ewangelia Jana 3 Ewangelia Jana 4 Ewangelia Jana 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Jezus zatem dowiedział się, że faryzeusze posłyszeli, iż Jezus więcej uczniów Sobie zyskuje, i chrzci, niż Jan, [2] »jakkolwiek Jezus <sam> nie chrzcił, ale tylko uczniowie Jego. [3] »Opuścił tedy Judeę, i odszedł znowu do Galilei. [4] »A wypadło Mu iść przez Samaryę. [5] »Przybywa zatem pod miasto samaryjskie, zwane Sychar, blizko pola, które Jakób dał swemu synowi Józefowi. [6] »A była tam studnia Jakóba. Jezus więc, zmęczony podróżą, siadł sobie tak przy studni. Było to około godziny szóstej. [7] »Nadchodzi niewiasta samarytańska, by zaczerpnąć wody. Jezus jej rzecze: Daj Mi pić. [8] »Uczniowie bowiem Jego poszli byli do miasta, by zakupić żywności. [9] »Ale owa Samarytanka mówi do Niego: Jakże Ty, będąc Żydem, możesz żądać wody ode mnie, niewiasty samarytańskiej? Bo Żydzi nie obcują z Samarytanami. [10] »Jezus odpowiedział i rzekł jej: Gdybyś poznała dar Boży, i kim jest Ten, który ci mówi: »Daj Mi pić«, wtedybyś napewno prosiła Go, a dałby ci wody żywej. [11] »Rzecze doń niewiasta: Panie, nawet czerpaka nie masz, a studnia głęboka; skądże więc możesz mieć wodę żywą? [12] »Czyś Ty większy od ojca naszego Jakóba, który nam dał <tę> studnię, i sam z niej pił i synowie jego i trzody jego? [13] »Odpowiedział Jezus i rzekł jej: Każdy, kto pije z tej wody, znowu pragnąć będzie; [14] »kto jednak pić będzie z wody, jaką Ja mu dam, <nigdy> pragnąć nie będzie na wieki; bo woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody, tryskającej na żywot wieczny. [15] »Panie! - rzecze doń niewiasta - dajże mi owej wody, bym już nie pragnęła, ani tu przychodziła, aby czerpać. [16] »Jezus jej mówi: Idź, zawołaj męża swego, i przyjdź tutaj. [17] »Odpowiedziała niewiasta i rzekła <doń>: Nie mam męża. Jezus jej na to: Dobrześ powiedziała: »Nie mam męża«; [18] »bo pięciu mężów miałaś, a ten, z którym obecnie żyjesz, nie jest twoim mężem. Toś po prawdzie powiedziała. [19] »Rzecze mu niewiasta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem! [20] »Ojcowie nasi na tej górze oddawali hołdy; wy zaś twierdzicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy je składać. [21] »Jezus jej mówi: Wierz Mi, niewiasto, że zbliża się godzina, kiedy to ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. [22] »Wy czcicie, czego nie znacie; my czcimy to, co znamy, - bo zbawienie od Żydów pochodzi. [23] »Atoli nadchodzi godzina - owszem już nadeszła - kiedy prawdziwi czciciele będą cześć oddawali Ojcu w duchu i w prawdzie. Albowiem Ojciec takich pragnie czcicieli. [24] »Bóg jest Duchem; a przeto i czciciele Jego winni Mu cześć oddawać w duchu i w prawdzie. [25] »Wiem - rzecze doń niewiasta - że ma przyjść Mesyasz, zwany Chrystusem; gdy On więc przyjdzie, wszystko nam oznajmi. [26] »Jezus jej mówi: Jam jest, który mówię z tobą. [27] »A w tej chwili nadeszli uczniowie Jego, i dziwili się, że z niewiastą rozmawiał. Lecz żaden z nich nie odezwał się: Czego żądasz? lub: o czem z nią mówisz? [28] »Niewiasta zaś pozostawiła swój dzban, i pobiegła do miasta, i mówiła do jego mieszkańców: [29] »Chodźcie, obaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, com uczyniła. Nie jestże to Chrystus? [30] »Wyszli {tedy} z miasta, i zbliżali się do Niego. [31] »Tymczasem uczniowie prosili Go, mówiąc: Jedz, Mistrzu! [32] »Ale On im powiedział: Ja mam pokarm do jedzenia, którego wy nie znacie. [33] »Mówili zatem uczniowie między sobą: Czyżby kto przyniósł Mu jeść? [34] »Jezus im rzecze: Moim pokarmem jest pełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i dokonać dzieła Jego. [35] »Czyż nie mówicie, że jeszcze cztery miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż powiadam wam: Podnieście oczy wasze, i popatrzcie na <te> pola, jak {już} bieleją pod żniwo? <Już> [36] »{właśnie} żniwiarz bierze zapłatę, i zbiera plon na żywot wieczny, aby i siewca i żniwiarz wspólnie cieszyć się mogli. [37] »Tu bowiem sprawdza się przysłowie: »Kto inny sieje, a kto inny zbiera«. [38] »Ja was posłałem zbierać to, nad czemeście się nie trudzili; inni się napracowali, a wyście weszli w ich znoje. [39] »A wielu Samarytan z miasta owego uwierzyło weń na słowo niewiasty, która świadczyła: Powiedział mi wszystko, com uczyniła. [40] »Gdy zaś przyszli doń Samarytanie, prosili Go, aby wśród nich pozostał. [41] »I pozostał tam przez dwa dni. A wielu jeszcze więcej uwierzyło {weń} dla nauki Jego. [42] »I mówili do niewiasty: Wierzymy już nie dla twego opowiadania; samiśmy bowiem słyszeli i przekonali się, że Ten jest prawdziwie Zbawicielem świata. [43] »A po dwóch dniach odszedł stamtąd, {i udał się} do Galilei. [44] »Oświadczył bowiem sam Jezus, że prorok nie odbiera czci we własnej ojczyźnie. [45] »Gdy więc zjawił się w Galilei, przyjęli Go Galilejczycy, bo widzieli wszystko, co zdziałał w Jerozolimie podczas świąt; - i oni bowiem przybyli na tę uroczystość. [46] »Przybył zatem ponownie do Kany galilejskiej, gdzie był wodę przemienił w wino. A znalazł się tam pewien urzędnik dwora, którego syn chorował w Kafarnaum. [47] »Usłyszawszy, że Jezus przybywa z Judei do Galilei, udał się on do Niego z prośbą, aby wybrał się w drogę, i uleczył jego syna, bo zaczynał dogorywać. [48] »Ale Jezus rzekł doń: Jeżeli nie ujrzycie znaków i cudów, <napewno> nie uwierzycie! [49] »Panie - mówi mu ów urzędnik - wybierz się w drogę, nim umrze synek mój! [50] »Idź - rzecze mu Jezus - syn twój żyje! Uwierzył <ów> człowiek słowu, jakie mu dał Jezus i poszedł. [51] »A gdy jeszcze był w drodze, zabiegli mu słudzy {i donieśli}, mówiąc, że syn jego żyje. [52] »Zapytał ich tedy o godzinę, w której mu się polepszyło. Wczoraj - odpowiedzieli mu - o godzinie siódmej opuściła go gorączka. [53] »Poznał zatem ojciec, że była to <właśnie> godzina, w której rzekł doń Jezus: »Syn twój żyje«. I uwierzył on sam i cały dom jego. [54] »Ten znowu cud, drugi z rzędu, zdziałał Jezus, po swym powrocie z Judei do Galilei. 
«  Ewangelia Jana 3 Ewangelia Jana 4 Ewangelia Jana 5  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl