Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Ewangelia Jana » Rozdział 3
«  Ewangelia Jana 2 Ewangelia Jana 3 Ewangelia Jana 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Był jednak mąż, z grona faryzeuszów, członek Sanhedrynu, imieniem Nikodem. [2] »Ten przyszedł do {Jezusa} w nocy, i rzekł Mu: Mistrzu, wiemy, żeś przyszedł od Boga, jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby takich działać cudów, jakie Ty czynisz, jeśliby Bóg z nim nie był. [3] »Jezus odezwał się i rzekł do niego: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: jeśli się kto na nowo nie narodzi, nie może oglądać królestwa Bożego. [4] »Nikodem Go pyta: Jakże może człowiek narodzić się, gdy jest starcem? Czyż może napowrót wejść do łona swej matki, by się odrodzić? [5] »Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam tobie: jeśli się kto nie odrodzi z wody i z Ducha (Świętego), nie może wejść do królestwa Bożego. [6] »Co się z ciała narodziło, ciałem jest; co się zaś z Ducha narodziło, duchem jest. [7] »Nie dziw się, żem ci powiedział: Potrzeba, abyście się na nowo narodzili. [8] »Wiatr wieje, kędy chce; poświst jego wprawdzie słyszysz, ale nie wiesz, skąd powstaje, i dokąd zmierza. Podobnie bywa z każdym, kto się z Ducha narodził. [9] »Nikodem odezwał się i zapytał Go: Jakże to się stać może? [10] »Odpowiadając Jezus rzekł mu: Tyś <znanym> nauczycielem Izraela, a tego nie rozumiesz? [11] »Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: My mówimy to, co wiemy; świadczymy o tem, co widzieliśmy; ale wy świadectwa naszego przyjąć nie chcecie. [12] »Jeśli mówiłem wam o rzeczach ziemskich, a wy nie wierzycie, jakże wierzyć będziecie, gdy o tajemnicach niebiańskich mówić wam będę? [13] »Nikt też nie wstąpił do nieba, jeno ten, co zstąpił z nieba: Syn człowieczy, {który jest w niebie}. [14] »A jako Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższon był Syn człowieczy, [15] »aby każdy, kto weń wierzy, {nie zginął, ale} miał żywot wieczny. [16] »Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. [17] »Albowiem Bóg nie posłał Syna swego na świat, aby świat potępił, ale aby świat przez Niego był zbawion. [18] »Kto wierzy w Niego, nie podlega sądowi; kto zaś nie wierzy, ten już jest potępiony, iż nie uwierzył w Imię jednorodzonego Syna Bożego. [19] »Ten zaś wyrok na tem polega: że Światło przyszło na świat, ale ludzie więcej umiłowali ciemność, niż Światło; bo ich uczynki były nieprawe. [20] »Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła, i do światła się nie zbliża, by nie dowiedziono czynów jego. [21] »Kto zaś czyni prawdę, dąży do światła, aby wyszły na jaw uczynki jego, iż w Bogu są dokonane. [22] »Następnie Jezus wraz z uczniami swymi przybył do okręgu Judei, i przestawał tam z nimi, i udzielał chrztu. [23] »A Jan także chrzcił w Enon, w pobliżu Salim, gdyż była tam obfitość wody, a ludzie się schodzili i przyjmowali chrzest. [24] »Albowiem wówczas Jan nie był jeszcze wtrącony do więzienia. [25] »A pomiędzy uczniami Jana i Judejczykami wszczął się spór co do oczyszczenia. [26] »Przyszli tedy do Jana, i rzekli mu: Mistrzu! Ten, który był z tobą za Jordanem, któremuś ty dał świadectwo, oto Ten chrzci, a wszyscy idą do Niego! [27] »Jan odezwał się i rzekł: Człowiek nic osiągnąć nie może, jeżeli z nieba nie będzie mu dane. [28] »Wy sami możecie mi zaświadczyć, że powiedziałem: »Nie jestem ja Chrystusem, ale byłem tylko posłany przed Nim«. [29] »Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem; przyjaciel zaś oblubieńca, który stoi i słucha go, bardzo się cieszy głosem oblubieńca. Takiej oto radości i ja w całej pełni zaznałem. [30] »On ma wzrastać, ja zaś maleć. [31] »Kto przychodzi z wysoka, ten wszystkich przewyższa. Kto pochodzi z ziemi, ten należy do ziemi i po ziemsku przemawia; kto z nieba przychodzi, {ten wszystkich przewyższa}, [32] »{a} co widział i słyszał, o tem daje świadectwo; tymczasem świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. [33] »Kto przyjął Jego świadectwo, ten stwierdził, że Bóg jest prawdomówny. [34] »Kogo bowiem Bóg posłał, ten głosi słowa Boże, bo {Bóg} nie podług miary udziela Ducha. [35] »Ojciec miłuje Syna, i wszystko oddał do rąk Jego. [36] »Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny; a kto nie wierzy w Syna, nie będzie oglądał żywota, ale gniew Boży ciąży na nim. 
«  Ewangelia Jana 2 Ewangelia Jana 3 Ewangelia Jana 4  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl