Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Ewangelia Łukasza » Rozdział 3
«  Ewangelia Łukasza 2 Ewangelia Łukasza 3 Ewangelia Łukasza 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A w piętnastym roku rządów Tyberyusza cesarza, gdy Poncyusz Piłat zarządzał Judeą, a Herod był tetrarchą Galilei, Filip zaś, brat jego, tetrarchą Iturei i okręgu Trachonitis, gdy Lizaniasz, jako tetrarcha, rządził Abileną, [2] »a Annasz i Kajfasz byli arcykapłanami, - odezwał się głos Boży nad Janem, synem Zacharyasza, na pustkowiu. [3] »I przeszedł całą okolicę nadjordańską, głosząc chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów, [4] »jak napisano w księdze przepowiedni Izajasza proroka: »Głos się rozlega w pustkowiu: Drogę gotujcie dla Pana, Jemu prostujcie ścieżyny. [5] »Niech każdy parów zapełnią, zniżą szczyt każdy i wzgórze, i dróg krzywizny sprostują, i szorstkie szlaki zrównają... [6] »A wtedy człowiek wszelaki Zbawienie Boże obaczy«. [7] »Mówił zatem do rzesz, które przychodziły po jego chrzest: Plemię żmijowe! Któż was zapewnił, że ujdziecie przed nadchodzącym gniewem? [8] »Czyńcież tedy owoce prawdziwej pokuty! A nie mówcie sobie <w duszy>: »Ojca mamy Abrahama«; bo powiadam wam: Bóg może z tych kamieni wzbudzić synów Abrahamowi. [9] »Wszak przyłożono już <i> siekierę do korzenia drzew; każde zatem drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. [10] »A rzesze pytały go, mówiąc: Cóż więc począć mamy? [11] »A odpowiadając prawił im: Kto ma dwie koszule, niech użyczy temu, co nie ma; a kto ma strawę, niech podobnież czyni. [12] »Przychodzili też i celnicy, by przyjąć chrzest, i mówili doń: Mistrzu, co nam czynić trzeba? [13] »A on im rzekł: Nie pobierajcie nic nad to, co wam przepisano. [14] »Zapytywali go też i żołnierze, mówiąc: A my co czynić mamy? I mówił im: Nikogo nie uciskajcie, ani oszukujcie, ale poprzestawajcie na żołdzie waszym. [15] »Ponieważ zaś lud żył w oczekiwania, a wszyscy w duszy swej zaczynali się zastanawiać, czy też sam Jan nie jest Chrystusem, [16] »Jan odezwał się, mówiąc do wszystkich: Ja was chrzczę wodą, lecz przychodzi mocniejszy odemnie, a jam Mu nie godzien rozwiązać rzemyka u sandałów Jego. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. [17] »Ma On wiejadło w ręku swem, by oczyścić swoje boisko; i zbierze pszenicę do szpichrza swego, a plewy spali w ogniu, który się nie da ugasić. [18] »Wiele też innych upomnień dawał, głosząc ludowi dobrą Nowinę. [19] »Herod zaś tetrarcha, strofowany przez niego za Herodyadę, żonę brata swego, i za wszystkie zbrodnie, których się Herod dopuścił, [20] »do wszystkich dodał i tę, że Jana wtrącił do więzienia. [21] »A gdy wszystek lud przyjmował chrzest, - Jezus zaś po swym chrzcie się modlił - otworzyły się niebiosa, [22] »a Duch Święty widzialnie, jakby gołębica, spłynął na Niego. Głos też odezwał się z nieba: Tyś jest Syn mój miły; w Tobie mam upodobanie. [23] »Sam zaś Jezus, gdy rozpoczynał, miał lat około trzydziestu, <będąc> jak mniemano, synem Józefa, [który był] synem Helego, [24] »syna Mattata, syna Lewiego, syna Melchiego, syna Jannaja, syna Józefa, [25] »syna Mattatyasza, syna Amosa, syna Nahuma, syna Hesliego, syna Naggaja, [26] »syna Mahata, syna Matfatyasza, syna Semeja, syna Josecha, syna Jody, [27] »syna Jana, syna Rezy, syna Zorobabela, syna Salatyela, syna Neryego, [28] »syna Melchiego, syna Addeja, syna Kosama, syna Elmadama, syna Hera, [29] »syna Jezusa, syna Eliezera, syna Joryma, syna Mattata, syna Lewiego, [30] »syna Symeona, syna Judy, syna Józefa, syna Jonasza, syna Eliakima, [31] »syna Meley, syna Menny, syna Mattaty, syna Natana, syna Dawida, [32] »syna Jessego, syna Obeda, syna Booza, syna Salmona, syna Naassona, [33] »syna Aminadaba, syna Arama, syna Esrona, syna Faresa, syna Judy, [34] »syna Jakóba, syna Izaaka, syna Abrahama, syna Tary, syna Nachora, [35] »syna Saruga, syna Ragaua, syna Faleka, syna Ebera, syna Salego, [36] »syna Kainana syna Arfaksada, syna Sema, syna Noego, syna Lamecha, [37] »syna Matusali, syna Enocha, syna Jareda, syna Malaleela, syna Kainana, [38] »syna Enosa, syna Sela, syna Adama, a ten był od Boga. 
«  Ewangelia Łukasza 2 Ewangelia Łukasza 3 Ewangelia Łukasza 4  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl