Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Ewangelia Łukasza » Rozdział 2
«  Ewangelia Łukasza 1 Ewangelia Łukasza 2 Ewangelia Łukasza 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zdarzyło się zaś w owym czasie, że Cezar August wydał edykt, aby spisano ludność we wszystkich ziemiach. [2] »Tego spisu dokonano, zanim Kwiryniusz został wielkorządcą Syryi. [3] »Szli więc wszyscy do spisu, każdy do miasta swego. [4] »Wybrał się też i Józef z Galilei, z miasteczka Nazaretu, do Judei, do miasta Dawida, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawidowego, [5] »aby się dać wpisać z Maryą, poślubioną swą {małżonką}, która była brzemienna. [6] »A gdy tam przebywali, nadeszły dni <Jej> rozwiązania. [7] »I porodziła Syna swego pierworodnego, i uwinęła Go w pieluszki i złożyła Go w żłobie; bo nie było dla nich miejsca w gospodzie. [8] »A obozowali w tejże okolicy pasterze <w polu>, odbywając straż nocną nad stadem swem. [9] »A oto anioł Pański zjawił się przy nich, a jasność Boża zewsząd ich oświeciła, czem się mocno przerazili. [10] »Anioł zaś rzekł do nich: Nie bójcie się; bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem ludu całego: [11] »W mieście Dawida narodził się wam dziś Zbawiciel, który jest Chrystusem Panem. [12] »A oto znak dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i złożone w żłobie. [13] »Nagle też zjawiły się z aniołem zastępy wojska niebieskiego, które wielbiły Boga i mówiły: [14] »»Chwała - Boga - w niebie i na ziemi; pokój - ludziom - dobrej woli«! [15] »A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze <owi> mówili jeden do drugiego: Chodźmyż <więc> do Betlejem, by zobaczyć to, co zaszło, co Pan nam objawił. [16] »Przyszli tedy z pośpiechem i znaleźli Maryę i Józefa i Niemowlę, złożone w żłobie. [17] »A obaczywszy, rozpowiadali, co było im powiedziane o tem Dzieciątku. [18] »Wszyscy zaś, którzy słyszeli, dziwili się [także] temu, co im pasterze mówili. [19] »A Marya przechowywała <w pamięci> wszystkie te zdarzenia, i rozważała je w sercu swojem. [20] »Pasterze zaś powrócili, chwaląc i wielbiąc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, tak jak im było obiecane. [21] »A gdy nadszedł dzień ósmy, w którym należało obrzezać {Dziecię}, nadano Mu imię Jezus, zapowiedziane przez anioła, zanim się <Ono> w łonie poczęło. [22] »A po upływie czasu ich oczyszczenia, według prawa mojżeszowego, zanieśli Je do Jerozolimy, aby [Je] stawić przed Panem, [23] »jako przepisano w zakonie Pańskim, iż: »Każdy pierworodny płód męski ma być Panu poświęcony«, [24] »i aby złożyć ofiarę z »pary synogarlic, albo z dwojga gołąbków«, jak to nakazywał zakon Pański. [25] »A oto żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon, mąż sprawiedliwy i pobożny, który oczekiwał pocieszenia Izraela, a Duch Święty był z nim. [26] »I od <tego> Ducha Świętego otrzymał <on> objawienie, że nie umrze, póki nie ujrzy Chrystusa Pańskiego. [27] »A wiedziony Duchem przybył do świątyni. A gdy wnosili Dziecię Jezus Rodzice [Jego], aby spełnić za Nie przepis prawa. [28] »wtedy on wziął Je w objęcia swe, i wielbił Boga, i rzekł: [29] »Teraz wypuszczasz sługę twego, Panie, jako mówiło słowo twe, w pokoju; [30] »albowiem wzrok mój ujrzał twe Zbawienie, [31] »któreś zgotował wobec wszystkich ludów: [32] »Światło wśród pogan na ich oświecenie, i chwałę ludu twego, Izraela. [33] »A Ojciec Jego i Matka dziwili się temu, co o Niem mówiono. [34] »Im także błogosławił Symeon; do Maryi zaś, Matki Jego, rzekł: Oto przeznaczon jest Ten na upadek, i na powstanie wielu w Izraelu, i znak, któremu sprzeciwiać się będą; [35] »twoją zaś własną duszę miecz przeszyje, by wyszły na jaw wielu serc zamysły. [36] »Była też Anna prorokini, córka Fanuela, z pokolenia Asera, która doszła lat bardzo sędziwych. Z mężem {swym} żyła przez lat siedm od swego panieństwa, [37] »a jako wdowa doczekała się ośmdziesiątego czwartego roku; i nie opuszczała świątyni, służąc <Bogu> dniem i nocą w postach i modłach. [38] »Ona to, nadszedłszy tej samej godziny, wielbiła Boga i rozpowiadała o Niem tym wszystkim, którzy oczekiwali wybawienia Izraela. [39] »A gdy dopełnili wszystkiego wedle Pańskiego zakonu, powrócili do Galilei, do swego miasteczka Nazaretu. [40] »Dziecię zaś rosło i nabierało sił, pełne mądrości, a łaska Boża była w Niem. [41] »A Rodzice Jego rok rocznie chodzili do Jerozolimy na uroczystość Paschy. [42] »Gdy więc doszedł do lat dwunastu, udali się oni {do Jerozolimy} na zwykły obchód tej uroczystości. [43] »A po upływie świąt, gdy wybierali się z powrotem, pozostał młody Jezus w Jerozolimie, o czem nie wiedzieli Rodzice Jego. [44] »W mniemaniu, że idzie On z gromadą, odbyli dzień drogi, i poszukiwać Go zaczęli pomiędzy krewnymi i znajomymi. [45] »Ale nie znalazłszy, wrócili do Jerozolimy, i szukali Go. [46] »I stało się, że dnia trzeciego znaleźli Go w świątyni, gdy siedział wśród uczonych, przysłuchując się im i zadając im pytania. [47] »Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli wielce zdumieni Jego rozumem i odpowiedziami. [48] »A ujrzawszy Go <bardzo> się zdziwili. Matka zaś Jego rzekła doń: Synu, czemuś nam tak uczynił? Oto Ojciec twój i Ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie! [49] »A On im odrzekł: Czemuż to szukaliście Mnie? Nie wiedzieliście, że potrzeba, abym brał udział w sprawach Ojca mego? [50] »Ale oni nie zrozumieli odpowiedzi, którą im dał. [51] »Wrócił się tedy z nimi i przybył do Nazaretu, i był im posłuszny. A Matka Jego przechowywała w swem sercu wszystkie te zdarzenia. [52] »Jezus zaś wzrastał w mądrości i w latach i w łasce, u Boga i u ludzi. 
«  Ewangelia Łukasza 1 Ewangelia Łukasza 2 Ewangelia Łukasza 3  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl