Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Ewangelia Łukasza » Rozdział 1
«  Ewangelia Marka 16 Ewangelia Łukasza 1 Ewangelia Łukasza 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ponieważ wielu usiłowało ułożyć opowiadanie o rzeczach, które się wpośród nas dokonały, [2] »według tego, co nam podali ci, którzy [sami] od początku je widzieli i byli sługami Ewangelii; [3] »przetoż i ja, wszystko od pierwszych chwil dokładnie zbadawszy, postanowiłem w należytym porządku spisać to dla ciebie, dostojny Teofilu, [4] »ażebyś się przekonał o pewności tych prawd, których cię <żywem słowem> nauczono. [5] »Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan z oddziału Abiasza, imieniem Zacharyasz; żona zaś jego, z córek Aarona, nazywała się Elżbieta. [6] »A oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, zachowując bez zarzutu wszystkie przykazania i prawa Pańskie; [7] »nie mieli wszakże syna, bo Elżbieta była niepłodna, i oboje byli w latach sędziwych. [8] »A gdy <on> sprawował służbę kapłańską przed Bogiem, w kolei swojego oddziału, [9] »wylosowano według zwyczaju kapłaństwa, by wszedł do przybytku Pańskiego i ofiarował kadzidło. [10] »Cała zaś rzesza ludu stała na dworze, modląc się w czasie kadzenia, [11] »Wtem, po prawej stronie ołtarza kadzielnego, ukazał mu się anioł Pański, [12] »a Zacharyasz przeraził się widzeniem i strach go ogarnął. [13] »Anioł zaś rzekł do niego: Nie bój się, Zacharyaszu, bo wysłuchana jest modlitwa twoja, i Elżbieta, małżonka twa, porodzi ci syna, którego nazwiesz Janem. [14] »I stanie się on dla ciebie radością i weselem; wielu też cieszyć się będzie z jego narodzin, [15] »bo wielkim będzie przed Panem; wina zaś, ani napoju upajającego <wcale> pić nie będzie, a jeszcze w łonie matki swej napełnion będzie Duchem Świętym. [16] »Wielu też synów Izraela nawróci on do Pana Boga ich; [17] »sam zaś w duchu i w mocy Eliasza poprzedzać Go będzie, »nakłaniając serca ojców ku synom«, a niewierzących ku mądrości sprawiedliwych, by lud uległy Panu przygotować. [18] »Atoli Zacharyasz rzekł do anioła: Po czem ja to poznam? Wszak sam jestem już stary, a i żona moja jest w latach sędziwych. [19] »A odpowiadając anioł rzekł mu: Jam jest Gabryel, który stoję w obliczu Boga; jestem też wysłany, bym przemówił do ciebie i zwiastował ci tę dobrą nowinę. [20] »A oto ty niemym się staniesz i nie będziesz mógł mówić, dopóki to nie nastąpi, dlatego, żeś nie uwierzył słowom moim, które się spełnią w swoim czasie. [21] »Lud tymczasem oczekiwał Zacharyasza, i dziwił się, że tak długo bawi w przybytku. [22] »A kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić; zrozumiano zatem, że musiał mieć widzenie w przybytku; a on tylko znaki im dawał i pozostał niemym. [23] »A gdy się skończyły dni jego urzędowania, wrócił do domu swego. [24] »Niebawem też żona jego Elżbieta poczęła dziecię, ale pięć miesięcy się ukrywała. [25] »Tak to - mówiła - uczynił mi Pan wtedy, gdy Mu się spodobało zdjąć ze mnie hańbę wobec ludzi. [26] »A w szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabryela do miasteczka Galilei, zwanego Nazaret, [27] »do Dziewicy zaślubionej mężowi, któremu na imię było Józef, z rodu Dawida, a imię Panny Marya. [28] »{Anioł} tedy, wszedłszy do Niej, rzekł: Zdrowaś, łaski pełna, Pan z Tobą, {błogosławionaś Ty między niewiastami}! [29] »A Ona, {usłyszawszy} <to>, zatrwożyła się {jego} mową i rozważała, coby znaczyło to pozdrowienie. [30] »Anioł zaś rzekł do Niej: Nie trwóż się, Maryo! Albowiem znalazłaś łaskę u Boga; [31] »<a> oto poczniesz w łonie i porodzisz Syna, którego nazwiesz imieniem Jezus. [32] »Będzie On wielkim i Synem Najwyższego zwany; a da Mu Pan Bóg tron Dawida, ojca Jego. [33] »i będzie królował nad rodem Jakóba na wieki, a królestwu Jego nie będzie końca. [34] »Wtedy Marya rzekła do anioła: Jakże się to stanie? Wszak Ja męża nie znam! [35] »A odpowiadając anioł rzekł Jej: Duch Święty zstąpi na Cię i moc Najwyższego [ni]by obłok Cię ogarnie; a przeto święta Istota, która się {z Ciebie} narodzi, będzie Synem Bożym. [36] »A oto Elżbieta, krewna twoja, i ona poczęła syna w swej starości, a jest to już szósty miesiąc dla tej, którą nazywają niepłodną, [37] »bo »nic niemasz niemożliwego u Boga«. [38] »A Marya odrzekła: Otom ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. I odszedł od Niej anioł. [39] »A w owym czasie wybrała się Marya z pośpiechem w podróż, w górzystą okolicę, do <pewnego> miasta Judy, [40] »i weszła do domu Zacharyasza, i pozdrowiła Elżbietę. [41] »A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie. I napełniona jest Elżbieta Duchem Świętym, [42] »i zawołała głosem wielkim, mówiąc: Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławion owoc żywota twego! [43] »A skądże mi to, że Matka Pana mego przyszła do mnie? [44] »Bo oto zaledwie głos pozdrowienia twego zabrzmiał w uszach moich, poruszyło się z radością dzieciątko w mem łonie. [45] »Zaiste błogosławiona, która uwierzyła, że spełni się, co powiedziano Jej od Pana! [46] »Marya zaś rzekła: Uwielbia Pana dusza ma, [47] »i w Bogu, mym Zbawicielu, duch mój się raduje, [48] »iże na nizkość służebnicy swojej wejrzał. Bo oto odtąd zwana będę błogosławioną przez wszystkie narody, [49] »gdyż wielkie dzieła spełnił mi Wszechmocny. Święte ma Imię; [50] »toteż z pokolenia na pokolenie miłosierdzie Jego na owych, którzy w bojaźni Mu służą. [51] »Stwierdza potęgę swojego ramienia, w niwecz obraca dumne serc zamysły; [52] »władców potężnych ze stolic obala, pokornych zasię podnosi na wyże; [53] »tych, którzy łakną, napełnia dobrami, bogaczów puszcza z próżnemi rękoma. [54] »Przygarnął sługę swego, Izraela, pomny obietnic miłosiernych (swoich), [55] »jak ojcom naszym rzekł, Abrahamowi a także jego potomstwu na wieki. [56] »Pozostała zaś Marya u niej około trzech miesięcy, poczem wróciła do domu swego. [57] »Nadszedł więc czas porodu dla Elżbiety, i wydała na świat syna. [58] »A sąsiedzi i krewni jej, dowiedziawszy się, że Pan zlał nadmiar miłosierdzia swego na nią, cieszyli się z nią razem. [59] »A gdy się zeszli dnia ósmego, by obrzezać dzieciątko, chcieli je nazwać imieniem ojca jego, Zacharyaszem. [60] »Ale matka jego odezwała się i rzekła: Wcale nie! ale Jan mu będzie na imię! [61] »I odpowiedziano jej: Wszak niema nikogo w twojej rodzinie, któryby takiem zwał się imieniem! [62] »Pytano zatem przez znaki ojca jego, jakby go chciał nazwać. [63] »A on, zażądawszy tabliczki, napisał słowa: Jan ma być imię Jego! I dziwili się wszyscy. [64] »A w tejże chwili rozwiązały się usta jego i język jego, i zaczął mówić, błogosławiąc Boga. [65] »I padł strach na wszystkich ich sąsiadów, a po całem pogórzu Judei opowiadano sobie o tem wszystkiem, co zaszło. [66] »Wszyscy też, co się zwiedzieli, w sercu swem rozważali, mówiąc: Czem też będzie owo dziecię? - Albowiem ręka Pańska była z niem. [67] »A Zacharyasz, ojciec jego, napełnion jest Duchem Świętym, i wypowiedział te prorocze słowa: [68] »Błogosławiony Pan Bóg Izraela, iż łaskaw wejrzał i lud swój wybawił. [69] »i Zbawiciela potęgę nam wzbudził w rodzie Dawida, służebnika swego. [70] »Jako od wieków był to zapowiedział przez usta świętych swych prorokujących: [71] »że nas wybawi z ręki naszych wrogów i z ręki wszystkich, co nas nienawidzą; [72] »że ojcom naszym będzie miłościwy, i że na święte swe przymierze wspomni; [73] »że nam dotrzyma przysięgi, złożonej Abrahamowi, praojcu naszemu; [74] »byśmy od {naszych} nieprzyjaciół wolni, zbywszy się trwogi. Jemu mogli służyć [75] »w świątobliwości i sprawiedliwości, przed twarzą Jego po wszystkie dni nasze. [76] »A tyś, pacholę, prorok Najwyższego! bo chodzić będziesz przed Pana obliczem, ażeby Jego przygotować drogi. [77] »ludowi Jego głosić wieść zbawienia, by odpuszczenia swych grzechów dostąpił, [78] »przez wielki bezmiar łask Boga naszego, które zlał na nas On - Światłość z wysoka: [79] »by świecić owym, którzy są w ciemnościach, i którzy w grubym mroku się rozsiedli, by kroki nasze wieść droga pokoju. [80] »A pacholę rosło i wzmacniało się na duchu, i żyło na pustkowiach, aż do dnia, w którym się miało ukazać Izraelowi. 
«  Ewangelia Marka 16 Ewangelia Łukasza 1 Ewangelia Łukasza 2  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl