Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Ewangelia Mateusza » Rozdział 19
«  Ewangelia Mateusza 18 Ewangelia Mateusza 19 Ewangelia Mateusza 20  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdy Jezus skończył te mowy, wyruszył z Galilei i szedł ku kresom Judei, przez Zajordanie. [2] »I szły za Nim mnogie rzesze, a On je tam uzdrawiał. [3] »Przystąpili też do Niego faryzeusze i, aby Go podchwycić, mówili: Czy wolno {mężowi} oddalić swą żonę dla jakiejkolwiek przyczyny? [4] »Lecz On odpowiadając rzekł {im}: Czy nie czytaliście, że Stwórca {człowieka} »uczynił ich na początku mężczyzną i niewiastą«? [5] »i rzekł: »Dlatego człowiek opuści ojca i matkę, i złączy się z żoną swoją, i staną się <oni> dwoje jednem ciałem«. [6] »Zatem niema już dwojga, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niechaj człowiek nie rozłącza. [7] »Mówią Mu: Dlaczegóż więc Mojżesz nakazał dać list rozwodowy, i oddalić <ją>? [8] »Odpowiedział im: Mojżesz ze względu na twarde serce wasze pozwolił wam oddalać żony wasze; z początku jednak nie było tak. [9] »Ja natomiast powiadam wam: wyjąwszy wypadek rozpusty, ktoby oddalił żonę swoją {i pojął inną}, cudzołoży; a ktoby oddaloną pojął, cudzołoży. [10] »Mówią doń uczniowie {Jego}: Jeśli tak się ma sprawa mężczyzny z niewiastą, lepiej nie zawierać małżeństwa. [11] »A On im odrzekł: Nie wszyscy pojmują tę naukę, jeno ci, którym dano. [12] »Jedni bowiem są skazani na bezżeństwo od urodzenia z łona matki; inni znowu są bezżenni, bo ich ludzie zniewolili; są wreszcie bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego sami sobie wybrali bezżeństwo. Kto może pojąć, niech się jej ima. [13] »W owym czasie przyniesiono Mu dziatki, by ręce na nie włożył, i pomodlił się. Aliści uczniowie łajali ich. [14] »Jezus zaś rzekł {do nich}: Puśćcie dziatwę! i nie wzbraniajcie jej przychodzić do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie. [15] »A włożywszy na nie ręce, odszedł z owego miejsca. [16] »A oto ktoś zbliżył się i rzekł doń: Mistrzu {dobry}! Cóż mam dobrego czynić, by żywot wieczny osiągnąć? [17] »A On mu odpowiedział: Czemu Mnie pytasz o to, co jest dobre? Jeden jest dobry, {Bóg}. Jeśli zaś chcesz wejść do żywota, chowaj przykazania. [18] »Pyta Go: Które? A Jezus powiedział: »Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, [19] »czcij ojca {swego} i matkę {swą}«, a »miłuj bliźniego swego, jak siebie samego«. [20] »Rzecze Mu młodzieniec: Wszystkiego tego przestrzegałem {od młodości mojej}; czegóż mi jeszcze nie dostaje? [21] »Jezus mu odparł: Jeśli chcesz być doskonałym, idź, sprzedaj co masz, i rozdaj ubogim; a będziesz miał skarb w niebiesiech; potem przyjdź, naśladuj Mnie. [22] »Aliści młodzian, usłyszawszy <to> słowo, odszedł smutny, albowiem posiadał wielkie dobra. [23] »Jezus zaś rzekł do uczniów swoich: Zaprawdę powiadam wam, bogacz z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego! [24] »I znowu powiadam wam: Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igły, niż bogatemu {wejść} do królestwa niebieskiego. [25] »A słysząc [to] uczniowie bardzo się zdumiewali, i mówili: Któż więc zdoła się zbawić? [26] »Jezus zaś, utkwiwszy w nich wzrok swój, rzekł im: Dla ludzi jest to niemożliwe, »dla Boga jednak wszystko jest możebne«. [27] »Wówczas Piotr odezwał się i rzekł doń: Otośmy opuścili wszystko i poszli za Tobą; cóż więc z nami będzie? [28] »Jezus zaś oświadczył im: Zaprawdę powiadam wam, że gdy Syn człowieczy, przy odnowieniu wszechświata, zasiądzie na tronie swej chwały, to i wy, coście poszli za Mną, siedzieć także będziecie na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraelowych. [29] »Każdy też, ktoby opuścił braci lub siostry, albo ojca lub matkę, albo żonę lub dzieci, albo włości lub dom<y> dla Imienia mego - odbierze stokroć więcej, i odziedziczy żywot wieczny. [30] »A wielu pierwszych stanie się ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. 
«  Ewangelia Mateusza 18 Ewangelia Mateusza 19 Ewangelia Mateusza 20  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl