Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Ewangelia Mateusza » Rozdział 16
«  Ewangelia Mateusza 15 Ewangelia Mateusza 16 Ewangelia Mateusza 17  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wtedy zbliżyli się {do Niego} faryzeusze i saduceusze, i kusząc <Go> żądali odeń, aby im pokazał znak z nieba. [2] »On jednak odpowiadając rzekł im: {Z nastaniem wieczora mówicie: »[Będzie j pogoda, gdyż niebo się czerwieni«; [3] »rano zaś: »Dziś słota, bo czerwieni się smutne niebo«. Oblicze więc nieba umiecie rozpoznawać, a znaków czasu nie potraficie?} [4] »Plemię przewrotne i wiarołomne domaga się znaku; ale znaku mu nie dadzą, jeno znak Jonasza {proroka}. I opuściwszy ich, odszedł. [5] »A gdy się przeprawiano na drugi brzeg, uczniowie Jego zapomnieli wziąć chlebów. [6] »<Jezus zaś> powiedział im: Wystrzegajcie się pilnie kwasu faryzeuszów i saduceuszów. [7] »Oni tedy zaczęli między sobą rozprawiać, mówiąc: Przecież chlebów nie wzięliśmy! [8] »Ale Jezus, świadom tego, rzekł <im>: Czemuż wy, małej wiary, rozprawiacie między sobą, że nie macie chlebów? [9] »Jeszcze nie rozumiecie? A czyż nie pamiętacie o pięciu chlebach (dla) pięciotysięcznej [rzeszy], i ile to zebraliście koszów? [10] »Ani też o siedmiu chlebach (dla) czterech tysięcy [ludzi], i ile to zebraliście koszyków? [11] »Jakżeż nie rozumiecie, że nie o chlebie mówiłem do was? Wystrzegajcie się jednak kwasu faryzeuszów i saduceuszów! [12] »Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się wystrzegać kwasu {chlebowego}, ale nauki faryzeuszów i saduceuszów. [13] »A <gdy> Jezus przybył w okolicę Cezarei Filipa, zapytał uczniów swoich temi słowy: Za kogo mają ludzie Syna człowieczego? [14] »Oni zaś odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, a inni za Eliasza, inni jeszcze za Jeremiasza, lub za jednego z proroków. [15] »{Jezus} ich pyta: A wy za kogo Mnie macie? [16] »Szymon Piotr przemówił i rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. [17] »A odpowiadając Jezus rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jana; gdyż ciało i krew nie objawiły ci, lecz Ojciec mój, który jest w niebiesiech. [18] »<A> Ja także ci powiadam, że ty jesteś Piotrem-opoką, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a moce piekielne nie przemogą go. [19] »Tobie też dam klucze królestwa niebieskiego, a cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane (i) w niebiesiech, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane (i) w niebiesiech. [20] »Wtenczas zakazał uczniom {swoim}, aby nikomu nie mówili, że On jest {Jezusem} Chrystusem. [21] »Od tego czasu zaczął Jezus wykazywać uczniom swym, iż trzeba, aby poszedł do Jerozolimy, i by wiele wycierpiał od starszyzny, od uczonych i przedniejszych kapłanów, - i by poniósł śmierć, i dnia trzeciego zmartwychwstał. [22] »Ale Piotr, wziąwszy Go na bok, zaczął Mu wymawiać, i rzekł: Zmiłujże się, Panie! Nie przyjdzie to na Cię! [23] »On jednak odwracając się rzekł do Piotra: Odejdź ode Mnie, kusicielu! Jesteś Mi obrazą; bo nie myślisz o tem, co Boże ale o tem, co ludzkie. [24] »Wtedy rzekł Jezus do uczniów swoich: Jeśli kto chce iść za Mną, niechaj zaprze samego siebie i niech weźmie krzyż swój, a naśladuje Mnie. [25] »Kto bowiem chciałby duszę swą ocalić, straci ją; a ktoby stracił duszę swą dla Mnie, odnajdzie ją. [26] »Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśliby na duszy swej szkodę poniósł? Albo co może dać człowiek w zamian za duszę swą? [27] »Albowiem Syn człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego, wraz ze swymi aniołami, a wtedy »odda każdemu według uczynków jego«. [28] »Zaprawdę powiadam wam: niektórzy z pomiędzy tułaj obecnych nie skosztują śmierci, aż ujrzą Syna człowieczego, przychodzącego w królestwie swojem. 
«  Ewangelia Mateusza 15 Ewangelia Mateusza 16 Ewangelia Mateusza 17  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl