Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Ewangelia Mateusza » Rozdział 1
  Ewangelia Mateusza 1 Ewangelia Mateusza 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama: [2] »Abraham zrodził Izaaka, a Izaak zrodził Jakóba, a Jakób zrodził Judę i braci jego, [3] »a Juda zrodził Faresa i Zarę, z Tamary, a Fares zrodził Ezrona, a Ezron zrodził Arama, [4] »a Aram zrodził Aminadaba, a Aminadab zrodził Naassona, a Naasson zrodził Salmona, [5] »a Salmon zrodził Booza, z Rahaby, a Booz zrodził Obeda, z Ruty, a Obed zrodził Jessego, [6] »a Jesse zrodził Dawida króla. A Dawid {król} zrodził Salomona, z żony Uryasza, [7] »a Salomon zrodził Roboama, a Roboam zrodził Abiasza, a Abiasz zrodził Azę, [8] »a Aza zrodził Jozafata, a Jozafat zrodził Jorama, a Joram zrodził Ozyasza, [9] »a Ozyasz zrodził Joatama, a Joatam zrodził Achaza, a Achaz zrodził Ezechiasza, [10] »a Ezechiasz zrodził Manassesa, a Manasses zrodził Amona, a Amon zrodził Jozyasza, [11] »a Jozyasz zrodził Jechoniasza i braci jego, przed uprowadzeniem do Babilonu. [12] »A po uprowadzeniu do Babilonu: Jechoniasz zrodził Salatyela, a Salatyel zrodził Zorobabela, [13] »a Zorobabel zrodził Abijuda, a Abijud zrodził Eliakima, a Eliakim zrodził Azora, [14] »a Azor zrodził Sadoka, a Sadok zrodził Achima, a Achim zrodził Elijuda, [15] »a Elijud zrodził Eleazara, a Eleazar zrodził Mattana, a Mattan zrodził Jakóba, [16] »a Jakób zrodził Józefa, męża Maryi, z której się narodził Jezus, zwany Chrystusem. [17] »Wszystkich zatem pokoleń: Od Abrahama aż do Dawida: pokoleń czternaście; od Dawida zaś aż do uprowadzenia babilońskiego: pokoleń czternaście; a od uprowadzenia babilońskiego do Chrystusa: pokoleń czternaście. [18] »A z narodzeniem <Jezusa> Chrystusa tak było: Gdy matka jego Marya zaślubiona została Józefowi, zanim jeszcze zamieszkali z sobą, znalazła się w stanie błogosławionym z Ducha Świętego. [19] »Józef tedy mąż Jej, będąc sprawiedliwym, i nie chcąc Jej zniesławić, zamierzał potajemnie opuścić Ją. [20] »Ale gdy się nosił z tą myślą, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie, i rzekł: Józefie, synu Dawidów, nie bój się <w dom> przyjąć Maryi, małżonki swej; co bowiem w Niej się poczęło, z Ducha Świętego jest. [21] »Porodzi też Syna, a nadasz Mu imię Jezus, On bowiem wybawi lud swój z grzechów jego. [22] »To wszystko zaś stało się, aby się spełniła zapowiedź Pana w słowach proroka: [23] »"Oto Dziewica pocznie w łonie, i porodzi Syna, i nazwą imię Jego Emmanuel", co się tłómaczy: "Z nami Bóg". [24] »A Józef, powstawszy ze snu, uczynił jak mu polecił anioł Pański: przyjął <w dom> małżonkę swą [25] »i żył z nią w panieństwie, aż powiła Syna {swego pierworodnego}; i nadał Mu imię Jezus. 
  Ewangelia Mateusza 1 Ewangelia Mateusza 2  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl