Teksty » Przekład toruński - Spis rozdziałów
STARY TESTAMENT
Księga Psalmów  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39 
  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76 
  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 
  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139 
  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
Księga Przysłów  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Księga Koheleta  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Księga Pieśń nad Pieśniami  1  2  3  4  5  6  7  8 
Księga Ozeasza  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Księga Joela  1  2  3 
Księga Amosa  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Księga Abdiasza  1 
Księga Jonasza  1  2  3  4 
Księga Micheasza  1  2  3  4  5  6  7 
Księga Nahuma  1  2  3 
Księga Habakuka  1  2  3 
Księga Sofoniasza  1  2  3 
Księga Aggeusza  1  2 
Księga Zachariasza  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Księga Malachiasza  1  2  3  4 
NOWY TESTAMENT
Ewangelia Mateusza  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
Ewangelia Marka  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Ewangelia Łukasza  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
Ewangelia Jana  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
Dzieje Apostolskie  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
List do Rzymian  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 List do Koryntian  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
2 List do Koryntian  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
List do Galatów  1  2  3  4  5  6 
List do Efezjan  1  2  3  4  5  6 
List do Filipian  1  2  3  4 
List do Kolosan  1  2  3  4 
1 List do Tesaloniczan  1  2  3  4  5 
2 List do Tesaloniczan  1  2  3 
1 List do Tymoteusza  1  2  3  4  5  6 
2 List do Tymoteusza  1  2  3  4 
List do Tytusa  1  2  3 
List do Filemona  1 
List do Hebrajczyków  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
List Jakuba  1  2  3  4  5 
1 List Piotra  1  2  3  4  5 
2 List Piotra  1  2  3 
1 List Jana  1  2  3  4  5 
2 List Jana  1 
3 List Jana  1 
List Judy  1 
Apokalipsa Jana  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Starego i Nowego Przymierza. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017 [NT], 2019 [PS], 2021 [Prz, KazSal, PnP, Pr.Mniejsi]. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy.